Живеем във втората най-богата държава в ЕС

Австрия е втората най-богата страна в ЕС след Люксембург според първите оценки за 2013 година на статистическата служба на Европейския съюз Евростат. Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, който е мярка на икономическата активност, показва значителни различия между държавите- членки.

През 2013 г. БВП на глава от населението, изразен в СПС* (стандарт на покупателната способност) варира между 47% от средния за ЕС в България до 264% в Люксембург. Т.е. икономическата продукция на глава от населението в Люксембург е повече от два и половина пъти по-голяма от средната за 28-те страни от ЕС**. БВП на глава от населението на Австрия е доста над средния за ЕС (129%) и е по-висок дори от този на Швеция. По другия показател за просперитет, използван от Евростат – действителното индивидуално потребление на глава от населението (ДИП) ***, Австрия е на трето място в ЕС след Люксембург и Германия. 

Най-високото действително индивидуално потребление на глава от населението в ЕС е регистрирано в Люксембург с ниво от почти 40% над средното. Германия е 25% над средното и Австрия е с почти 20% над средното. Швеция, Дания, Белгия, Финландия, Франция и Обединеното кралство регистрират нива между 10% и 18% над средното и Холандия е с почти 10% над средното. В Ирландия, Италия, Кипър, Испания, Малта и Гърция нивата са с от 3% до 20% по-ниски от средното. Литва, Словения, Португалия, Полша, Словакия и Чешката република са били между 20% и 30% под средното, докато Латвия, Естония, Унгария и Хърватия са били между 30% и 40% по-ниско. Румъния и България са с нива около 50% по-ниски от средното за ЕС.

alt

*СПС – Стандарт на покупателната способност (СПС) е изкуствена парична единица, която елиминира разликите в равнищата на цените между отделните държави. По този начин един СПС купува еднакво количество стоки и услуги във всички страни. Това средство позволява смислено сравняване на икономическите показатели в отделните страни

**Високият БВП на глава от населението в Люксембург отчасти се дължи на големия дял на трансгранични работници в общата заетост. Като допринасят за БВП, тези работници не са взети под внимание като част от местното население при изчисляване на БВП на глава от населението ***ДИП – действителното индивидуално потребление се състои от стоки и услуги, действително консумирани от отделни лица, независимо от това дали тези стоки и услуги са закупени и платени от домакинствата, от правителството, или от организации с нестопанска цел.

 


Повече по темата можете да научите на следната страница: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/