Видове наказания при нарушаване на правилата за движение по пътищата в Австрия

altПри нарушаване на правилата за движение по пътищата в Австрия, в зависимост от сериозността на нарушението, компетентните местни органи могат да процедират по няколко начина:

1. Anonimverfügung При някои нарушения на правилата за движение по пътищата, които не са свързани с висока степен на обществена опасност, компетентните местни власти не изследват въпроса кой е извършителят на нарушението и могат да наложат парична санкция на притежателя на свидетелството за регистрация на автомобила (Zulassungsbesitzer). В Австрия не съществува единен за всички провинции на страната каталог с нарушенията, които могат да доведат до Anonimverfügung, с изключение на някои превишавания на скоростта на аутобаните. Чрез Anonimverfügung може да бъде наложена санкция до 365 евро. При заплащане на сумата, определена по реда на Anonimverfügung, санкцията не се отразява в административния регистър и не влияе при определяне на размера на наказанието при едно евентуално ново нарушение на правилата за движение.

Наложената по пътя на Anonimverfügung парична санкция не може да бъде обжалвана. В случай на несъгласие с определената санкция и незаплащането й, започва административно-наказателно производство, в което и определените парични санкции са по-високи. Важно е да се знае, че преценката дали определено нарушение да бъде санкционирано по пътя на Anonimverfügung принадлежи на местните компетентни органи. Последните не са задължени преди да издадат наказателно постановление да започнат Anonimverfügung.

2. Organstrafverfügung (Organmandat) При дребни нарушения на правилата за движение по пътищата, които са били констатирани на място от компетентните органи (напр. неправилно паркиране), може да бъде наложена на място парична санкция, чийто максимален размер е до 90 евро. В случай, че нарушителят присъства при констатиране на нарушението, санкцията се заплаща веднага, в противен случай следва да я заплати в 14-дневен срок от получаване на известието за плащане. В случай, че нарушителят не разполага с достатъчно парични средства в момента на установяване на нарушението, може да бъде съставен полицейски протокол (Anzeige).

При заплащане на Organmandat, санкцията не се отразява в регистър. Срещу санкциите, определени по реда на Organmandat, няма правни средства за обжалване. В случай на несъгласие с определената санкция и незаплащането й започва административно-наказателно производство, в което определените глоби са по-високи.

3. Lenkerauskunft (Lenkererhebung) Когато при констатиране на нарушение на правилата за движение по пътищата водачът на МПС не е установен на място или не се намира при МПС, собственикът на автомобила (Zulassungsbesitzer) е задължен да съобщи на компетентните органи името и адреса му. В такива случаи най-често собственикът на автомобила получава писмено запитване, на което е задължен да отговори в 14-дневен срок, но възможно е да му бъде поискана информацията и по телефона, на което е длъжен да отговори веднага. Който не изпълни задължението за предоставяне на данните на водача на автомобила, може да бъде наказан с парична санкция, чийто размер дори да превишава размера на санкцията за първоначалното нарушение.

4. Strafverfügung (Наказателно постановление) Според тежестта на нарушението, срещу нарушителя може да бъде издадено и наказателно постановление. Санкцията в този случай може да достигне до 365 евро. Наказателното постановление може да бъде обжалвано, като в случай на неуспех размерът на санкцията може да не бъде увеличен, но се стига до допълнително заплащане на административни разходи в размер на 10 %. При обжалване на наказателното постановление, производството завършва с определяне на наказанието (Straferkenntnis). То също може да бъде обжалвано. При обжалване на наложените парични санкции, препоръчително е да бъде потърсен правен съвет от адвокат или от правния отдел на автомобилния клуб, в който членувате. Преди дълго отсъствие от адреса, на който сте регистриран, препоръчително е да потърсите съвет къде може да регистрирате отсъствието си с оглед връчването на евентуално наказателно постановление, за да не изпуснете срока за неговото обжалване.

5. Straferkenntnis Straferkenntnis може също да бъде обжалван пред независим административен сенат (Unabhängiger Verwaltungssenat). Препоръчително е при обжалването му да бъде потърсен правен съвет. С оглед запазване на възможността за обжалване, препоръчително е преди дълго отсъствие от адреса си да обявите отсъствието си, напр. в местната пощенска служба.

Наред с паричните санкции, налагани при нарушаване на правилата за движение по пътищата, в Австрия е въведена и т.нар. „предупредителна система” (Vormerksystem), при която извършването на някои пътни нарушения води до отбелязване в регистър (Führerschenregister). Първото нарушение не води до последици. Ако в рамките на две години от първото нарушение бъде извършено ново, се предприемат различни мерки, например водачът трябва да премине допълнително обучение и срокът за „наблюдение” се удължава на нови три години. Ако в рамките на тези три години бъде извършено ново нарушение, свидетелството за управление на МПС се отнема за минимум три месеца.

Някои от нарушенията, които водят до вписване в „предупредителната система”, са: шофиране с наличие на алкохол от 0,5 до 0,8 промила, возене на деца в колата без специална детска седалка или без предпазен колан за по-големите деца, неспазване на дистанция, преминаване на червен светофар или на знак „Стоп” без спиране, нарушаване на правилата за пренасяне на опасни товари, особено в тунелите, превозване на необезопасен товар/багаж, шофиране на МПС с тежки технически неизправности и др.

 


Източник на информацията: списание “Виена нашият град” 

Министерство на външните работи: www.mfa.bg