Видове търговски дружества в Австрия

Ако сте решили да основете фирма в Австрия, едни от основните въпроси, които стоят пред Вас са:

 • имам ли нужда от партньор за моя бизнеса в Австрия?
 • коя правна форма е най-подходяща за реализирането на идеите ми в Австрия?
 • Правила и условия за наименование на фирми в Австрия?

1. Имам ли нужда от партньор в бизнеса?

Първият въпрос е от особено значение и в много случаи решаващ за успеха на Вашето начинание. За да вземете правилно решение е нужно да прецените:

 • дали можете сам да съберете нужния капитал;
 • до каква степен искате да се обвържете с партньор;
 • каква отговорност искате да поемете (в някой случай и за действията и решенията на партньора).

В зависимост от отговорите на тези въпроси, може да бъде определена правната форма която да приеме Вашето търговско дружество. Общото в случая е, че в Австрия фирмите възникват като правни субекти от момента на на вписването им във фирмения регистър (Firmenbuch). Изключение правят едноличните предприемачи (Einzelunternehmer), които за да могат да упражняват дейност, трябва да се впишат в регистъра на самостоятелните професии (Gewerberegister), а във фирмения регистър само при годишен оборот над 400 000 евро.

2. Коя правна форма е най-подходяща за реализиране на идеите ми?

Правната форма на търговското дружество регламентира правните отношения вътре в дружеството, както и правните отношенията на дружеството с околната среда. При избор на форма трябва добре да съпоставите лични, данъчни, счетоводни, осигурителни, мениджмънт и дружествено-правни критерии. Тук трябва да бъде преценено:

 • искате ли да се обвържете с партньор и до каква степен;
 • каква отговорност искате да поемете (в някой случай и за действията и решенията на партньора);
 • как да намалите данъчните и социалните задължения;
 • коя правна форма е икономически подходяща за вашето начинание?1

2.1. Еднолични предприемачи (Einzelunternehmen):

Предимствата да бъдете самостоятелен са общоизвестни:

 • взимате самостоятелно решения;
 • не носите отговорност за грешките на партньорa;
 • цялата печалбата остава за Вас;
 • просто счетоводство за еднолични предприемачи с годишен оборот под 400 000 евро.
 • основаването на фирма е по-евтино и лесно.

Двата основни недостатъка на тази търговска форма са

 • за упражняването на някои видове професии2 е нужно да представите допълнително документи (примерно диплома), доказващи вашите правоспособност. Ако нямате такива е нужно да назначите упълномощен в занаята управител (gewerberechtlichen Geschäftsführer).
 • като едноличен предприемач носите неограничена, лична отговорност за задълженията на фирма.

Правни форми (кликнете върху правната форма, която Ви интересува):

2.2. Дружество (Gesellschaft):

Основните предимства да основете дружество са:

 • по-лесно събиране на нужния капитал;
 • разпределение на задълженията;
 • взаимно допълване между партньорите относно професионални качества и опит
 • по-големи шансове за успех.

Основните недостатъци са:

 • липсата на свобода при взимането на решения;
 • печалбата се разпределя между съдружниците (Gesellschafter);
 • в зависимост от формата на дружеството и степента на обвързване, съдружниците носят отговорност за грешките на партньорите си.

Правни форми (за повече информация кликнете върху правната форма, която Ви интересува):

3. Правила и условия за наименование на фирми в Австрия?

Сходно с България, в Австрия няма сериозни ограничения при избора на фирмено наименование:

 • Едноличен предприемач: Едноличен предприемач в Австрия, които не е вписан във фирмения регистър (Firmenbuch) задължително трябва да включи във фирменото наименование своето фамилно и едно от личните си имена3. Вписаните еднолични предприемачи могат да използват във фирменото наименование имена, наименования на предмети и/или фантастични наименования. Задължително е включването на обозначението “eingetragener Unternehmer” (вписан предприемач) или лесно разбираемо негово съкращение (абревиатура) – наприемр “e.U.
 • Дружество с ограничена отговорност: За име на фирмата могат да бъдат приети имена, дейност, предмети, фантастични наименования, както и различни комбинации между тях. Задължително е включването на обозначение “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (Дружество с ограничена отговорност) или абревиатурата му – “GmbH”.
 • Събирателно дружество: За име на фирмата могат да бъдат приети имена, дейност, предмети, фантастични наименования, както и различни комбинации между тях. Задължително е включването на обозначението “Offene Gesellschaft” или неговото лесно разбираемо съкращение – наприемер “OG”.
 • Командитно дружество: За име на фирмата могат да бъдат приети имена, дейност, предмети, фантастични наименования, както и различни комбинации между тях. Задължително е включването на обозначението “Kommanditgesellschaft” или неговото лесно разбираемо съкращение – наприемер “KG”. Личното или фамилното име на командитиста не трябва да бъде ползвано.
 • Гражданско дружество: Тъй като тази правна форма сама по себе си не представлява фирма, то се представя с наименованията на всички съдружници, които участват в него. Допълнително може да бъде използвано някакво бизнес наименование.


1. Повече информация може да получите в безплатната брошура “Leitfaden für Gründderinnen und Gründer” на Икономическа камера Австрия (WKO).

2. 82 занаята включени в т.н. списъка на регламентираните занаяти в Австрия (reglementierte Gewerbe in Österreich)

3. “едно от личните си имена” – в немско-езичния свят доста хора имат по две собствени имена: Ханс-Кристиан или Ана-Мария