ВАЖНО: Капан за българите в чужбина

Неприятно, но за съжаление реалност – на 1 януари 2013 г. повечето българи в чужбина могат да се окажат длъжници на здравната каса. Капанът е заложен и може да щракне на 1 януари 2013 г., когато влиза в сила една промяна на Закона за здравното осигуряване. Нейната цел е да направи повечето българи в чужбина длъжници на здравната каса. 

Става въпрос за член 40а, според който всеки българин в чужбина, дори да е напуснал България преди 1999 година ( тогава е създадена Националната здравноосигурителна каса_, трябва да плати здравни осигуровки за целия период на отсъствието си от страната.

ВНИМАНИЕ: Това не е свързано с правото на здравно обслужване! Българи, които се завърнат от чужбина, сега могат да възстановят здравноосигурителните си права, като се осигуряват в продължение на шест последователни месеца или заплатят наведнъж сума, равняваща се на 12 здравноосигурителни вноски.

От 1 януари 2013 г. това няма да бъде възможно за тези българи, които са живели в чужбина повече от 183 дни в една календарна година през минал период и не са подали съoтветната декларация и заявление в Националната агенция за приходите, за да бъдат отписани старите им задължения към Националната здравноосигурителна каса. Нещо повече. Дори да нямат намерение да възстановяват здравноосигуритените си права, те ще си останат със старите задължения и държавата ще предприеме необходимите действия, за да ги принуди да се издължат.  Може ли и как да бъде избегнат този капан? Ако не предприемете незабавно следните стъпки, вие може да влезнете в списъка на длъжниците!

Стъпка едно. Най-напред проверете дали и откога са прекъснати здравноосигурителните ви права. От чужбина това най-лесно може да стане, като отидете на сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg. В раздела “Услуги” избирате “Как да възстановя здравноосигурителните си права” и чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус” може да направите нужната проверка, като въведете единния си граждански номер. Появява се таблица, в която са посочени годините и месеците, за които дължите здравни осигуровки (в случай, че има такива). 

Стъпка две. Ако дължите здравни осигуровки, трябва да попълните и изпратите до съответното поделение на Националната агенция по приходите Заявление за напускане на страната по член 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от Закона за здравното осигуряване, но не са подали заявлението преди напускането на страната по параграф 19п от преходните и зключителните разпоредби на същия закон. Заявлението и Декларацията може да свалите от сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg. Те се намират в раздела “Осигуряване”, в менюто “Образци на други документи”.

ВНИМАНИЕ: В Декларацията има графа, в която трябва да посочите кога сте напуснали страната. Според допълнителната информация, от Вас се изисква да посочите цялата дата и в двата документа. Имайте предвид, че Заявлението и Декларацията трябва да бъдат изпратени заедно. В противен случай служителите от деловодството на Националната агенция за приходите могат да ги обявят за “невалидни” и вие ще се окажете в безпомощната ситуация да няма как да оспорите тяхното решение.

Стъпка три. След попълването на Заявлението и Декларацията незабавно ги изпратете в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Три са опциите за изпращане. Първата е да сканирате попълнените документи и да ги изпратите по електронен път. Това може да направите обаче, ако вече имате електронен подпис и по Интернет сте изпратили до Националната агенция за приходите Заявление за ползване на електронни услуги на НАП, подписано с вашия електронен подпис. Тази опция е най-практичната, но едва ли са много българите в чужбина, които имат електронен подпис.

Втората опция е изпращане по куриер или по пощата. В такъв случай задължително съхранявате всички експедиционни документи, от които да личи, че това е станало преди 31 декември 2012 г. Така, ако възникне по-късно спор, ще може да докажете, че вие сте свършили това, което се е искало от вас, точно и в срок.  Заявлението и Декларацията се изпращат до териториалната дирекция на НАП по вашия постоянен адрес в България. Пощенските адреси на всички териториални дирекции на НАП може да се видят на сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg в раздела “Контакти”. 

Третата опция е да упълномощите някого в България да предаде лично в териториалната дирекция на НАП подписаните от вас Заявление и Декларация. В този случай обаче трябва да отидете до Консулството ни във Виена и да заверите пълномощното, а след това трябва да изпратите по пощата или по куриер Заявлението, Декларацията и завереното пълномощно до човека, когото упълномощавате, и той да подаде от ваше име тези документи в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Кои българи в чужбина не следва да подават Заявление и Декларация? Само тези, които, след като направят проверка чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус”, установят, че не дължат здравни осигуровки, не следва да подават Заявление и Декларация. Всички останали попадат в капана, заложен в член 40а на Закона за здравното осигуряване, и от тях ще се търсят по един или друг начин дължимите суми. Освен това държавата задължава до 31 декември 2012 г. всеки българин, който възнамерява да пребивава през следващата година повече от 183 дни в чужбина, да подаде Заявление за напускане на страната по член 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Ако не стори това, той отново става длъжник на Националната здравноосигурителна каса. 

ВАЖНО: Според член 33 ал.1 от Закона за здравното осигуряване, задължително се осигуряват в Националната здравноосигурителна каса всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Ако междувременно сте станали австрийски граждани или гражданин на друга държава, но сте запазили и българското си гражданство, имената и единни граждански номера остават в базата данни и здравноосигурителните вноски се дължат. От тази гледна точка е препоръчително, българите в чужбина, дори и да имат двойно гражданство, да подадат Заявлението и Декларацията и по този начин да изчистят стари задължения, за които вероятно не знаят, но които може да им създадат много други главоболия в бъдеще.