Използване на МПС с чуждестранна регистрация в Австрия

alt

Шофирането в Австрия на МПС с чуждестранни регистрационни номера е уредено в Закона за моторните превозни средства (Kraftfahrgesetz).

 

1. Лица, които имат постоянен адрес (Hauptwohnsitz) на територията на Австрия – § 82, ал. 8 от Закона за моторните превозни средства: МПС с чуждестранна регистрация, които са внесени на територията на Австрия от лица с постоянен адрес в Австрия или които се използват от такива лица, се считат до доказване на противното за МПС с продължително местонахождение в Австрия. Използването на такива МПС без разрешение и регистрация в Австрия е допустимо само в рамките на един месец от датата на влизане на автомобила в Австрия. След изтичането на този срок регистрационният талон (Zulassungsschein) и чуждестранните регистрационни табели (Kennzeichentafeln) трябва да бъдат предадени на компетентните местни органи, в чийто район се използва съответното МПС (Landespolizeidirektion или Bezirkshauptmannschaft).

При определени обстоятелства, когато са налице основателни причини да се смята, че в рамките на посочения срок не може да бъде получена регистрация на автомобила, се допуска удължаване на срока, но само с още един месец. Срокът започва да тече от датата на влизане на автомобила на територията на Австрия, а не от началото на неговото използване.

Министерството на транспорта и финансовите органи считат, че случаите на редовни пътувания в чужбина и въпросът дали едномесечният срок започва да тече отначало след повторното влизане на автомобила в Австрия или неговото използване с чуждестранна регистрация в страната е допустимо само веднъж в рамките на един месец от първоначалното му влизане в Австрия, следва се третират в посока, че с повторното влизане на МПС на територията на Австрия едномесечният срок не винаги започва да тече отначало.

До месец юли 2012 г. няма решение на административния съд по този въпрос. Използването в страната на МПС с чуждестранна регистрация е допустимо за по-дълъг срок от един месец, когато:

– са внесени в страната за панаири или изложения; – предназначени са за тестови цели (от журналисти) и др. Веднага щом, обаче, с такъв автомобил започнат да се изпълняват дейности, които са характерни за местните лица (пътуване до работа, при пазаруване и др. под.), компетентните местни органи предполагат наличието на продължително местонахождение на автомобила в страната. Използването на такъв автомобил в страната повече от един месец е недопустимо, той подлежи на регистрация в Австрия и е необходимо да бъдат заплатени съответните данъци и такси. Използването на МПС без разрешение в страната повече от един месец се счита за едно от най-тежките закононарушения, което се сравнява с шофиране на МПС без разрешение за управление.

Освен административна санкция, може да бъде наложена и финансова санкция за неплащане на данъци и такси – данък Nova (Normverbrauchsabgabe), данък МПС (Kfz-Steuer), данък върху оборота (Umsatzsteuer). Полицейските органи са задължени да уведомят компетентните финансови органи.

Понастоящем е премахнато съществуващото по-рано удостоверение за двойно местожителство (Doppelwohnsitzbescheinigung) за лица, които имат местожителство както в Австрия, така и в чужбина, поради което за местните лица вече не е възможно да управляват в Австрия автомобил с чуждестранна регистрация повече от един месец. Служители или представители на юридически лица в страната могат да използват автомобил с чуждестранна регистрация също само в рамките на един, съответно два месеца. 

 

2. Използване на МПС или на ремарке с чуждестранна регистрация в Австрия от лица, които нямат постоянен адрес в страната – § 79 от Закона за моторните превозни средства: Използването на МПС или на ремарке с чуждестранна регистрация в Австрия от лица, които нямат постоянен адрес в страната, е допустимо в рамките на една година от влизане на автомобила на територията на Австрия, когато са спазени и разпоредбите на § 62, 82 и 86 от Закона за моторните превозни средства. Необходимостта от пререгистрация на автомобила в Австрия е налице и когато поради дългосрочното му пребиваване в страната лицето е съсредоточило центъра на житейските си връзки и интереси в Австрия. Правните разпоредби за използване на МПС с чуждестранна регистрация се прилагат според критерия „постоянен адрес” на лицето в Австрия, а не според гражданството му.

 

Важно е да се има предвид:

 – Няма правни ограничения или изрично изброяване на доказателствата, които местните компетентни органи могат да използват при доказване на обстоятелството, кога едно МПС е било внесено на територията на Австрия. Важат общите процесуално- правни разпоредби за административния процес. Преценката на необходимите доказателства е задължение на компетентни органи.

 – Решенията на местните компетентни органи по Закона за моторните превозни средства могат да се обжалват, доколкото в закона не е предвидено друго, като първа инстанция пред дирекцията на полицията на съответната провинция – Landespolizeidirektion (за района на общините, за които дирекцията на полицията е едновременно първоинстанционен орган по сигурността) и като втора инстанция – пред министър-председателя на провинцията – Landeshauptmann. Решенията могат да се обжалват и пред независими административни сенати (Verwaltungssenate) в провинциите.

 – В Австрия е разрешено шофирането с валидни български свидетелства за управление на МПС.

 


Източници на информацията: Министерство на външните работи