Обща информация за австрийската образователна система

Австрийската образователна система се състои от следните области:

 • Училищно образование
 • Професионално образование
 • Висше образование
 • Образование за възрастни

Задължителното образование започва на 6-годишна възраст и продължава девет години. Австрийските държавни училища принципно са безплатни и общодостъпни.

След четири години начално училище може да се избира между четири години основно училище от V-ти до IX-ти клас или общообразователно средно училище. Последното се разделя на четири класа долен курс и четири класа горен курс и приключва със зрелостен изпит, който удостоверява завършването на средното образование и правото на продължаване на образованието във висше учебно заведение.

Средните професионални училища „ Berufsbildende Mittlere Schulen” (например специализирани училища, търговски училища) обхващат от една до четири училищни степени и трябва да предадат на учениците специализирани професионални знания, необходими за упражняването на съответната професия. Средните професионални училища „Berufsbildende Höhere Schulen” (например търговски академии) обхващат пет училищни степени и задачата им е да предадат по-високо общо и специализирано професионално образование. Те завършват със зрелостен и дипломен изпит, позволяващ по-нататъшно следване.

Надграждащите курсове на обучение трябва да водят абсолвентите на средните професионални училища „Berufsbildende Mittlere Schulen” към образователната цел на средното професионално училище „Berufsbildende Höhere Schule”. Колежите трябва да предават на абсолвентите на средните общообразователни училища допълнително учебните съдържания на средното професионално училище „Berufsbildende Höhere Schule”.

Професионално образование

Професионалното образование предполага успешното завършване на задължителното образование (9-та училищна степен) и се базира на принципа на дуалната система :

Обучение в предприятието

 • Специфични за професията умения
 • Специфични за професията знания

Обучение в професионалното училище

 • Предаване на основни знания по специалността
 • Допълнение на обучението в предприятието

Практическото професионално обучение се провежда предимно в предприятието и се допълва от съпровождащо общообразователно обучение в професионалното училище. Като основа на професионалното образование служи договорът за обучение, който се сключва между преподавателя и обучаваното лице. Обучаващото се лице получава възнаграждение, което е регламентирано в Колективен договор Тази образователна форма приключва с изпит за завършване на професионалното образование.

Висше образование

Висшето образование обхваща предложенията за обучение в

 • Специализирани висши училища и
 • Университети

Със своите бакалавърски и магистърски специалности специализираните висши училища предлагат солидно научно и практическо образование на университетско ниво. Професионалните практики и стажове в повечето случаи са част от това образование, което завършва с бакалавърска или магистърска работа.

Университетите предлагат бакалавърски, магистърски и докторски специалности и са отговорни за научното професионално образование на студентите, както и за подготовката на младите научни кадри и за научноизследователската дейност. Следването по съответната специалност приключва с бакалавърска, магистърска или докторска работа.

Образование за възрастни

Тук се прави разлика между

 • Общо образование за възрастни (например общо образование, индивидуално образование) и
 • Професионално образование за възрастни (професионално повишаване на квалификацията и професионална квалификация).

Интернационализация

Стартиралият в края на 90-те години на 19-ти век „Болонски процес” има за цел по-добрата база за сравнение на образователните системи в областта на висшето образование в Европа, както и опростяването на признаването на завършеното висше образование в страната и чужбина. Създаването на едно Европейско пространство на висшето образование подпомага интернационализацията на третия образователен сектор и засилва конкурентоспособността.

И Австрия се обявява за привърженик на този непрекъснат процес на трансграничен трансфер на ноу-хау. В много браншове – както и в туризма – от най-голямо значение е интернационализацията. Тя започва още с международния студентски обмен (например програмата Sokrates ) и практиките и стажовете в чужбина (например програмата Leonardo da Vinci ) по време на следването и продължава в професионалната практика чрез трансгранични партньорства и проекти. Пример за подпомагането на експорта на австрийското ноу-хау в областта на образованието и квалификацията, научноизследователската дейност и консултациите е възникналата по инициатива на Федералното министерство на икономиката и труда интернет платформа tourism-knowhow.at