Право на пребиваване в Австрия за търсещи работа

Като гражданин на ЕС имате право да отидете да търсите работа в друга страна от Съюза, включително и Австрия. За целта са ви нужни валидна лична карта или паспорт. В качеството си на търсещ работа няма нужда да се регистрирате като пребиваващ през първите 6 месеца. В някои страни от ЕС, между които и Австрия, обаче трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на определен период от време след пристигането ви. В Австрия това трябва да стане в рамките на 3 месеца, а отговорната служба е МА 35. Също така е нужно да си направите адресна регистрация (Meldezettel) до 3 дни след пристигането ви в Австрия. 

Ако получавате обезщетения за безработица от България или някоя друга страна, където сте работили преди, ще трябва да се регистрирате в службата по заетостта в новата страна. Вие и вашето семейство ще продължите да се ползвате от здравна осигуровка от социалноосигурителната система във вашата страна, например за покриване на разходи за лечение. Дори ако не получавате обезщетения за безработица от вашата страна, е възможно все още да сте осигурени в рамките на нейната социалноосигурителна система. Задължително се информирайте по този въпрос в местните служби преди да отпътувате.

Докато здравната осигуровка във вашата страна важи по време на престоя ви в чужбина, административните процедури могат да бъдат по-прости, ако разполагате с Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК).  

ВАЖНО: Когато търсите работа в друга страна от Съюза, от вас не е редно да се изисква да се регистрирате поне през първите 6 месеца. Това е така на хартия, но действителността е различна – австрийските власти изискват от вас да се регистрирате и доказателства, че можете да се самоиздържате до намирането на работодател. В действителност като търсеща работа вие имате право да остане в Австрия поне 6 месеца, без да е необходимо да се регистрирате. Единственото, което трябва да направи, е да докаже, че активно търсите работа. Това може да стане чрез регистрация в австрийската Служба за безработни (AMS). Австрийските власти не могат да искат от вас да докажете, че сте в състояние да се издържате.

Като търсещ работа имате право на същото третиране като гражданите на новата държава по отношение на: достъпа до заетост, помощта от службите по заетостта за намиране на работа. Новата държава може да изчака да изградите реална връзка с местния трудов пазар, преди да ви предостави някои видове финансова помощ за намиране на работа, като например участие в обучения. Престоят ви в страната и търсенето на работа в продължение на определен период от време могат да бъдат приети също като реална връзка с пазара на труда. По време на престоя ви в Австрия като търсещ работа нямате право на социални помощи.

ВАЖНО: В изключителни случаи държавата, в която сте отишли, може да вземе решение да ви експулсира (изгони) по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха. Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как може да бъде обжалвано и в какъв срок. 

 


Източник на информацията: порталът Вашата Европа