Участие на българите в Австрия на изборите за 42-ро Народно събрание

На 12 май 2013г. ще се проведат избори за 42-ро Народно събрание. Със свое решение от 16 март 2013 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън Република България за парламентарните избори. 

Според него избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България както и извън тях в случаите, в които законодателството на приемащата държава изрично допуска това. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образува избирателна секция при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на завляние не по-късно от 11 април 2013 г. В населените места, в които няма дипломатическо или консулско представителство, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г. Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място.

Всеки гражданин, може да заяви своето желание да гласува чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 11 април 2013 г. Образецът на заявление за гласуване е достъпно на сайта на МВнР на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html. В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува. Според решението на ЦИК всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. То се подава лично от гласоподавателя до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща по пощата с писмо.

Другият начин е чрез различно по вид и форма електронно заявление чрез сайта на ЦИК. Предстои ЦИК да обяви условията за приемане на електронно завляние за гласуване извън страната.

Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта, а ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да попълни и представи и декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа).

Повече информация може да се намери на Интернет страниците на МВнР (www.mfa.bg ) и ЦИК (www.cik.bg).