Сътрудничество между Австрия и България в ИТ сектора

На 03 февруари 2011 година, българското правителство одобри проект на споразумение с Австрия за сътрудничество в сферата на информационните и комуникационни технологии и електронното правителство. Подписването му ще доведе до задълбочаване на сътрудничеството на двете страни по отношение разширяването на ролята на ИКТ в публичния сектор и електронното правителство, политиката за информационна сигурност и защитата на информацията и комуникационните средства, електронни подписи и др.

Планувано е създаването на интегрирани национални центрове за данни и управление на информационни ресурси, както и съвместни изследователски проекти за развитието на ИТ в България. Предвижда се съвместно участие в проекти на базата на европейско финансиране, семинари и симпозиуми в областа на ИКТ и електронно правителство.