Учредяване на ЕТ в Австрия

Еднолични предприемачи (Einzelunternehmen):

Предимствата да бъдете самостоятелен са общоизвестни:

  • взимате самостоятелно решения;
  • не носите отговорност за грешките на партньорa;
  • цялата печалбата остава за Вас;
  • просто счетоводство за еднолични предприемачи с годишен оборот под 400 000 евро.
  • основаването на фирма е по-евтино и лесно.

Двата основни недостатъка на тази търговска форма са

  • за упражняването на някои видове професии1 е нужно да представите допълнително документи (примерно диплома), доказващи вашите правоспособност. Ако нямате такива е нужно да назначите правомощен в занаята управител (gewerberechtlichen Geschäftsführer).
  • като едноличен предприемач носите неограничена отговорност с личното си имущество за задълженията на фирма.

Регистриране: Предприемача трябва да се регистрира в регистъра на самостоятелните професии (Gewerberegister), за да придобие право да извършва дейност.

Вписване във фирмения регистър: Регистрирането във фирмения регистър (Firmenbuch) е задължително за всеки едноличен предприемач с годишен оборот над 400 000 евро.

Счетоводство: Еднолични предприемачи с годишен оборот по-малък от 400 000 евро имат право да водят просто счетоводство.

Данъци: Като едноличен предприемач Вие ще бъдете задължен да заплащате данък върху доходите и данък върху оборота.

Име на фирмата: Едноличен предприемач в Австрия, които не е вписан във фирмения регистър (Firmenbuch) задължително трябва да включи във фирменото наименование своето фамилно и едно от личните си имена3. Вписаните еднолични предприемачи могат да използват във фирменото наименование имена, наименования на предмети и/или фантастични наименования. Задължително е включването на допълнението “вписан предприемач” (eingetragener Unternehmer) или лесно разбираемо негово съкращение (абревиатура) – наприемр “e.U.


1. 82 занаята включени в т.н. списъка на регламентираните занаяти в Австрия (reglementierte Gewerbe in Österreich)