Учредяване на КД в Австрия

Учредяване на командитно дружество – КД (Kommanditgesellschaft – KG) в Австрия

Командитното дружество се състои от минимум двама съдружника, като единия от тях носи неограничена отговорност (Komplementär), а другия/те са ограничено отговорни (Kommanditist) със сумата, с която са вписани във фирмения регистър (Firmenbuch). Тази сума може да бъде свободно определена. Изключение прави т.н. “Комунален данък” (Kommunalsteuer)1, където командитистите също имат също неограничена отговорност. Съдружниците с ограничена отговорност нямат право да управляват и/или представят дружеството.

Основните предимства на командитното дружество са:

  • ограничена отговорност на командитистите;
  • бързо и лесно учредяване;
  • просто счетоводство при годишен оборот на дружеството под 400 000 евро;

Основният недостатък на тази правна форма на търговско дружество е неограничената отговорност на комплеметера.

1. Учредяване на дружеството:

Учредяването на командитно дружество – КД изисква според австрийските закони “Дружествен договор” (Gesellschaftsvertrag) между минимум един комплементер (неограничено отговорен съдружник) и един командитист (ограничено отговорен съдружник). Формата на дружествения договор не е регламентирана от закона, което означава за съдружниците възможност, той да бъде сключен само устно

ВНИМАНИЕ: От гледна точка на Вашата сигурност е препоръчително да документирате (в писмена форма) дружествения договор. За тази цел няма нужда да ползвате услугите на адвокат или нотар.

В дружествения договор трябва да бъдат фиксирани правата и задълженията на съдружниците между тях самите и към дружеството. Препоръчително е предварително да се договорят следните точки2:

  • размера на инвестицията на всеки един от съдружниците;
  • разпределяне на печалби и участие в покриването на загуби;
  • право на глас при взимане на важни решения;
  • напускане на дружеството;
  • разтрогване на дружеството.

Търговското дружество възниква като правен субект след вписването му фирмения регистър (Firmenbuch), където се регистрират всички факти относно съдружниците и тяхната връзка с дружеството.

2. Управление на дружеството:

Според австрийските закони, комплементерът – неограничено отговорен съдружник (Komplementär) има правото и е задължен да представя дружеството. Всяко ограничение и/или изключване от управлението на дружествоти на неограничено отговорни съдружници трябва да бъде регламентирано в “дружествения договор” (Gesellschaftsvertrag) и вписано във фирмения регистър (Firmenbuch).

ВНИМАНИЕ: Ограничаването на представителните и управленчески функции на неограничено отговорния съдружник не намалява неговата отговорност пред кредиторите.

Командитистът (Kommanditist) няма управленчески функции, а само определени контролни функции. които могат да бъдат променени посредством “дружествения договор”.

3. Дейност на дружеството:

Стартирането на самостоятелна дейност от дружеството изисква нейното вписване в “Регистър на дейностите” (Gewerberegister) и издаване на разрешение. За съответната дейност на дружеството трябва да бъде назначен правоспособен управител (gewerberechtlichen Geschäftsführer), който да бъде или неограничено отговорен съдружник (Komplementär), или да бъде назначен като служител в дружеството.3

4. Осигуровки на съдружниците:

Всички неограничено отговорни съдружници (Komplementär) подлежат въз онсова на GSVG (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz) на осигуряване. Съдружници с ограничена отговорност (Kommanditist), които извършват някаква дейност в дружеството полежат на осигуряване въз основа на ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz Österreich).

5. Данъци:

Командитно дружество не подлежи на Einkommensteuer, а самите съдружници с техните девиденти.

Дружеството трябва да заплаща Umsatzsteuer.

6. Наименование на дружеството:

За име на фирмата могат да бъдат приети имена, дейност, предмети, фантастични наименования, както и различни комбинации между тях. Задължително е включването на обозначението “Kommanditgesellschaft” или неговото лесно разбираемо съкращение – наприемер “KG”. Личното или фамилното име на командитиста не трябва да бъде ползвано.


1. кликнете върху връзката за да изтеглите информационен документ на WKÖ;

2. повече информация може да получите в безплатната брошура “Leitfaden für Gründderinnen und Gründer” издавана от Икономическа камера Австрия (WKO).

3. Може да бъде назначен на пълен или половин работен ден.