Учредяване на СД в Австрия

Учредяване на събирателно дружество – СД (Offene Gesellschaft – OG) в Австрия

Събирателното дружество се състои от минимум двама съдружника, които имат неограничена отговорност за дълговете и задълженията на дружеството и ги гарантират с личното си имущество.

1. Учредяване на дружеството:

Учредяването на събирателно дружество СД изисква според австрийските закони “Дружествен договор” (Gesellschaftsvertrag) между минимум двама съдружника. Формата на дружествения договор не е регламентирана от закона, което означава за съдружниците възможност, той да бъде сключен само устно

ВНИМАНИЕ: От гледна точка на Вашата сигурност е препоръчително да документирате (в писмена форма) дружествения договор. За тази цел няма нужда да ползвате услугите на адвокат или нотар.

В дружествения договор трябва да бъдат фиксирани правата и задълженията на съдружниците между тях самите и към дружеството. Препоръчително е предварително да се договорят следните точки1:

  • размера на инвестицията на всеки един от съдружниците;
  • разпределяне на печалби и участие в покриването на загуби;
  • право на глас при взимане на важни решения;
  • напускане на дружеството;
  • разтрогване на дружеството.

Търговското дружество възниква като правен субект след вписването му фирмения регистър (Firmenbuch), където се регистрират всички факти относно съдружниците и тяхната връзка с дружеството.

2. Управление на дружеството:

Според австрийските закони, съдружниците имат правото и задължението да представят дружеството. Всяко ограничение и/или изключване на съдружници от управлението на дружеството трябва да бъде регламентирано в “дружествения договор” (Gesellschaftsvertrag) и вписано във фирмения регистър (Firmenbuch).

ВНИМАНИЕ: Ограничаването на представителните и управленчески функции на един от съдружниците не намалява неговата отговорност пред кредиторите.

3. Дейност на дружеството:

Стартирането на самостоятелна дейност от дружеството изисква нейното вписване в “Регистър на дейностите” (Gewerberegister) и издаване на разрешение. За съответната дейност на дружеството трябва да бъде назначен правоспособен управител (gewerberechtlichen Geschäftsführer), който да бъде или неограничено отговорен съдружник, или да бъде назначен като служител в дружеството.2

4. Осигуровки на съдружниците:

Всички съдружници в събирателното дружество подлежат на осигуряване въз онсова на GSVG (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz).

5. Данъци:

Командитно дружество не подлежи на Einkommensteuer, а самите съдружници с техните девиденти.

Дружеството трябва да заплаща Umsatzsteuer.

6. Наименование на дружеството:

За име на фирмата могат да бъдат приети имена, дейност, предмети, фантастични наименования, както и различни комбинации между тях. Задължително е включването на обозначението “Offene Gesellschaft” или неговото лесно разбираемо съкращение – наприемер “OG”.


1. повече информация може да получите в безплатната брошура “Leitfaden für Gründderinnen und Gründer” издавана от Икономическа камера Австрия (WKO).

2. Може да бъде назначен на пълен или половин работен ден.