Пътуване на деца до 18 години в чужбина

Информация за напускане на територията на Р България от деца до 18 години:

Дете, пътуващо без придружител

Необходимо е при пътуването да притежава декларация подписана от двамата родители и заверена в консулска служба на Посолството, в която да се упоменава, че те дават своето съгласие детето да пътува без придружител.

Дете, придружавано от един родител

Единият родител, придружаващ детето,трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител, в което той да упоменава, че дава своето съгласие детето да пътува придружено от него.

Дете, придружавано от трето лице

Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация, подписано, от двамата родители, в което упоменават, че дават своето съгласие детето да пътува, придружавано от него. Когато посредством съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от него се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да се представи копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.
Пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба.
Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.
Изтеглете оттук:

Декларация за пътуване на деца с придружител
Декларация за самостоятелно пътуване на дете
Декларация за самостоятелно пътуване на деца
Информация за напускане на България от деца


Източник на информацията: Министерство на външните работи (МнВР)