Бизнес в Австрия

Присъединяването на България към Европейския Съюз (ЕС) открива нови възможности пред българските фирми за инвестиции и бизнес в Австрия. Фирменият регистър в Австрия се води от окръжен съд, а във Виена – от Търговския съд.Той е единен за цялата страна , електронен и достъпен чрез интернет. При представянето на български официални и нотариално заверени документи в производството за вписване във фирмения регистър , те се нуждаят единствено от легализиран превод, който може да бъде направен в България и Австрия.

Минималният капитал за учредяване на Дружество с ограничена отговорност – ООД (GmbH) е 35 000 евро, като минимум 50 % трябва да бъдат платени при учредяването на банкова сметка на дружеството. Тази форма е най-подходяща за средния бизнес. В момента в Австрия са регистрирани близо 90 000 ООД-та. Управителят може да е чужденец и да живее в чужбина.

Задължително дружеството трябва да членува в Австрийската стопанска камара. Таксата за вписване във Фирмения регистър , в регистъра на професиите и еднократния дружествен данък е в размер на 1 % от капитала и може да бъдат опростени при условията на т. нар. първо започване на самостоятелна дейност.

Минималният капитал за учредяване на Акционерно дружество – АД (AG) е 70 000 евро, като минимум 25 % трябва да бъдат платени при учредяването на банкова сметка на дружеството.Процедурата по вписване е с продължителност до 4 седмици от внасяне на заявлението.

Членовете на УС и на НС може да са чужденци и да живеят в чужбина.
Събирателните и Командитните дружества са персонални и не подлежат на вписване във фирмения регистър.

Те са подходящи за начало на малък и среден бизнес поради по-ниските учредителни и оперативни разходи, както и липсата на изискване за минимален капитал и корпоративен данък.Фирмената печалба не подлежи на облагане с корпоративен данък , а се разпределя според договорените дялове и се облага директно при съдружниците.

Българските еднолични търговци – ЕТ могат да регистрират клон в Австрия. При регистрацията към подписаното от всички управители нотариално заверено заявление за вписване трябва да се приложат удостоверение за актуално състояние, съдебно или нотариално заверен препис от актуалния дружествен договор и нотариално заверени образци от подписите на всички управители.

Не е задължително назначаването на постоянен представител. Клонът води отделно счетоводство и трябва да представя всяка година в австрийския фирмен регистър съдебно заверен и преведен препис на представения в българския търговски регистър финансов отчет на принципала /фирмата-майка/.

Задължително условие за започване и извършване на самостоятелна стопанска дейност при установяване в Австрия на търговско дружество е вписването в регистър на самостоятелните професии. Това изискване не важи при извършване на трансгранични услуги в рамките на ЕС.


За придобиването на имоти от чужденци / включително австрийски дружества, контролирани от чужденци/ е необходимо административно разрешение. Всяка от 9-те федерални провинции има собствена регламентация, която се различава в подробностите. Гражданите на ЕС се третират като австрийски граждани, и не се нуждаят от административно разрешение, ако такова не се изисква за австрийците.
Корпоративният данък за капиталовите дружества е 25%.

Дори при формиране на загуба те дължат предплащане на минимален корпоративен данък от 1750 евро за ООД и 3 500 за АД. Това предплащане се приспада при бъдещи печалби. Печалбата от дялове на чуждестранни капиталови дружества е освободена от облагане при определени условия /холдинг/.

Дивидентите, изплатени на съдружниците – физически лица се облагат , ако спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане не регламентират друго, с 25 % при източника. Дивиденти, изплатени на съдружниците местни юридически лица са освободени от облагане.

Печалбата на клона на чуждестранно лице се облага с данък от 25%.
Доходите на едноличните предприемачи и на физическите лица се облагат по прогресивна скала от 0% за доходи до 10 000 евро, и до 50 % за доходи над 51 000 евро. При реинвестиране на печалба до 100 000 евро при ЕТ и персоналните търговски дружества има данъчни облекчения.

Данъчната ставка на ДДС е 20 %, а за някои стоки и услуги е 10 %. Всяко предприятие има право да се регистрира по избор за ДДС и да получи UID номер , и е длъжно да се регистрира при оборот над 30 000 евро.

Минималната месечна осигурителна основа е 1075 евро, а максималната е 3 750 евро. Ставката за наети е общо около 50% от брутната заплата, като се разпределя между работник и работодател. За самонаетите е около 25 %.