Детските надбавки в Австрия и кой има право на тях?

Социалните надбавки са тема, която вълнува и засяга голяма част от живеещите и работещи в Австрия българи.”Семейната помощ” (Familienbeihilfe) в Австрия е основен държавен инструмент на социалната политика. Чрез нея държавата поема част от разходите на родителите по издръжката на децата и насърчава раждаемостта. Националните закони определят условията, при които родителите получават семейни обезщетения.

Всяка година австрийската държава отделя около 3,1 млрд. евро за детските надбавки на над 1,8 млн. деца. Системата за семейни помощи в страната е стабилна и не се променя често. Първото увеличението на сумата през последните 13 години беше през юли месец 2014 година (приблизително 4 процента увеличение). То ще струва на австрийската дъпжава допълнително 830 млн. евро. Следващите промени в закона за социалното подпомагане са предвидени за 2016 година, когато семейните помощи ще бъдат увеличени с нови 1,9 процента.

Кой има право на семейна помощ?

Семейна помощ могат да получават всички законно установени на територията на Австрия родители, чиито деца живеят с тях в едно домакинство или за които се плаща издръжка. Помоща е достъпна за всички родители отговарящи на тези условия, независимо от гражданството, вида на работа и доходите. Дори когато родителят живее в Австрия без детето, има възможност за получаване на социално подпомагане.

В случай, когато родителите живеят в различни държави, отговорна за социалната помощ е страната, която представлява официалното местожилище на семейството. Ако обезщетенията, които получавате от „първостепенната” държава, са по-ниски в сравнение с тези, които бихте получавали от „второстепенната” държава, ще ви бъде изплащана допълнителна надбавка, която се равнява на разликата в размера на обезщетенията от двете държави.

Декларация (Antrag auf Familienbeihilfe) за получаване на детски надбавки може да се подаде по всяко едно време в данъчната служба по адресна регистрация (Wohnsitzfinanzamt). Съществува възможност и за получаване на детски надбавки за период от пет години назад, считано от месеца на подаване на заявлението. За чуждестранните жители е необходимо и представяне на удостоверение за постоянно пребиваване в Австрия (Anmeldebescheinigung).

Размер и срок на получаване

Размерът на надбавките се определя според възрастта и броя на децата в семейството. Тя се получава всеки месец, като през месец семптември сумата се изплаща двойно. От раждането на първото дете до 3-тата му година сумата възлиза на 114,00 евро. До навършване на 10-та си година родителите получават с 7,90 евро повече или 121.90 евро. С навършване на 10-тата година на детето сумата се увеличава до 141,50 евро, а от 19 години нагоре размерът на надбавката нараства на 165,10 евро. Допълнително към тези суми родителите имат право на т.н. “Детски негативен данък” (Kinderabsetzbetrag) който е в размер на 58, 40 € на месец за всяко дете в домакинството. За него не е нужно да се подават допълнителни документи а размерът му е по-висок за всяко следващо дете в семейстото.

Максималната възраст на детето, до която се полага детска социална помощ е 24 години. Условие за получаване й след навършване на пълнолетие на детето, е то да учи в университет или професионално училище и доказване на годишни изпити от минимум 16 ECTS (16 европейски кредитотрансферни точки). Необходимо е да се представи и съответното удостоверение за следване във висше учебно заведение. Плащанията се прекратяват в случай, че детето има собствен доход повече от 10 000 евро на година.

От първото дете нататък общата сума се увеличава допълнително както следва:

  • за второ дете с 14,20 € / месец,
  • за трето дете с 52,20 € / месец,
  • за четвърто дете с 132,55 € / месец,
  • и за всяко следващо дете по 52,00 € / месец.

ПРИМЕР: При едно две годишно дете (което е и второто в семейството) общата месечна помощ нараства на 186,65 евро (114,00 € + 58,40 € + 14,25€). При три и повече деца, семейството има възможност да подаде допълнителна декларация за плащане за многодетство, което възлиза на 36,50 € / месец.

За деца с увреждания семейството получава допълнителна “Повишена семейна помощ” (Mehrkindzuschlag) в размер на 138,80 евро.

ВАЖНО: Размера на семейната помощ, може да бъде изчислена с помощта на онлайн калкулатор: “Familienbeihilfe-Rechner” на сайта www.arbeiterkammer.at