ЕС гарантира правото на основна разплащателна сметка

 На пленарна сесия в средата на м.април т.г. Европейският парламент прие Директива за разплащателните сметки. Директивата е важна стъпка към действителен единен пазар за финансови услуги на дребно и е от съществен интерес за гражданите на ЕС. На всеки гражданин на ЕС се гарантира правото на основна разплащателна сметка независимо от мястото на пребиваване или финансовото му положение. С Директивата, също така, значително се подобрява прозрачността на потребителските такси по банковите сметки и се улеснява прехвърлянето на банкова сметка от една банка в друга. Директивата засяга три основни области:

1. Достъп до разплащателни сметки: всички потребители в ЕС, без да са жители на страната, в която се намира кредитната институция и независимо от финансовото им състояние, ще имат право на разплащателна сметка, която им позволява да изпълняват основните операции (например получаване на заплати, пенсии и надбавки или плащане на сметки за комунални услуги и т.н.).

2. Сравнимост на потребителските такси: потребителите по-лесно могат да сравняват таксите по разплащателни сметки на различните доставчици на платежни услуги в ЕС.

3. Създаване на опростена и бърза процедура за смяна на доставчика на платежни услуги в рамките на една и съща държава-членка, както и за подпомагане на потребители, които имат разплащателна сметка в една банка и искат да си отворят сметка в друга държава. Директивата създава право за всички потребители на достъп до разплащателна сметка за основни услуги, независимо от финансовото им състояние.

Банките няма да имат право да отказват откриването на сметка с минималните основни платежни услуги на потребителите с лоша кредитна история или с всяка друга форма на финансово затруднение. Въпреки това, банките ще продължат да имат право да отказват достъп до основна разплащателна сметка на потребителите, които не отговарят на правилата по отношение прането на пари и финансирането на тероризма, или ако вече имат сметка с гарантиране на основните платежни услуги в банка, намираща се в същата страна.

Директивата не задължава всички банки да предоставят основни разплащателни сметки на всички потребители. Всяка държава-членка на ЕС решава дали разплащателните сметки с основните функции се предлагат от всички нейни кредитни институции или само от достатъчен брой такива. Въпреки това държавите-членки на ЕС ще трябва да гарантират лесен достъп до основните сметки за всички потребители в тази страна, както и за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. С тази Директива за много граждани са отстранени пречките пред достъпа до основни банкови услуги, свързани с тяхното финансово състояние и място на пребиваване в ЕС.


Повече информация по темата можете да намерите на сайта: www.europa.eu