Обезщетение за безработица и социални помощи за дълготрайна безработица

Обезщетение за безработица и социални помощи за дълготрайна безработица Новото правителство на Австрия започна своя мандат с предложения за множеството законодателни промени и стратегия как да бъде намалена така наречената „социална емиграция“. Една от областите, в които се планират множество промени, е боррбата с безработицата и социалните помощи. Въпреки правителствения план, процедурата за получаване на обезщетение за безработица (Arbeitslosengeld) и социалната помощ за дълготрайна безработица (Notstandshilfe) остава засега без съществени промени.

В случай, че напуснете работа или бъдете уволнени, една от първите ви спирки ще бъде бюрото по труда (Arbeitsmarktservice). За да Ви бъде признато обезщетение за безработица, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да бъдете на разположение на пазара на труда и да сте в готовност да започнете работа

Какво означава това? На разположение за пазара на труда сте тогава, когато можете да работите най-малко 20 часа на седмица, като броят на часовете може да бъде намален на 16 часа при лица, които са поели грижата за деца до 10-годишна възраст или по-големи деца с увреждания.

Готовността за започване на работа отпада тогава, когато откажете две поредни предложения за работа, без достатъчно основание и когато не сте трудоспособни. Безработни с определена квалификация имат срок на професионална защита (Berufsschutz) от една година, в рамките на който, могат да отказват предложения за работа извън тяхната кваификация, без последици за получаваното обезщетение.

  • Безработният да е работил на територията на Австрия в продължение на 52 седмици през последните 24 месеца преди настъпването на безработицата (при първо подаване на иск за обещетение), или 28 седмици през последните дванадесет месеца (при всяко следващо подаване на иск).

Пример: непрекъсната заетост като продавач-консултант от януари 2016 до декември 2016 включително, след което лицето остава без работа и за първи път подава иск за обещетение. През 2017 лицето отново е заето, но само за общо 30 седмици: лицето има
право повторно да получи обещетение. Важно е да се отбележи, че граждани, които не са работили на територията на Р Австрия нямат право на обещетение тук. Въпреки това, ако имате трудов стаж в рамките на Еропейския съюз, бюрото по труда може да Ви съдейства при прехвърлянето му към държавата, в която искате да подаете молбата за обезщетение за безработица.

Как се изчислява размерът на обезщетението за безработица?

Размерът на месечното обещетение се изчислява на базата на средния нетен доход на безработния през последната календарна година и наброява 55% от този доход. Към тази сума се добавят например бонуси за семейството на безработния, но до максимум 80% от споменатия доход преди безработицата. Обещетението се изплаща от деня на подаване на иска и (временно) не се изплаща в периоди, през които безработният получава други социални помощи (болничен, обезщетение за временна неработосподобност по време на бремменост и др.) Искът се подава в съответния клон на AMS според адресната регистрация.

Обезщетение за безработица се начислява от първия ден след деня, в който е прекратено трудовото правоотношение, освен в случаите на така наречената доброволна безработица. Доброволна безработица е налице, когато работникът по собствено желание, едностранно е прекратил трудовото правоотношение. От това правило съдебната практика е прведвидила различни изключения – напр. ако работната среда е била непоносима за работника, психически тормоз на работното място и др. При нейното наличие прекратилият трудовото правоотношение трябва да изтърпи 28-дневен наказателен период (Sperre des Arbeitslosengelds), в който не получава обезщетение.

Социални помощи за дълготрайна безработица (Notstandshilfe)

Ако безработният няма повече право на обещетение за безработица, но не е успял да си намери нова работа, той все пак може да изиска изплащането на социална помощ за дълготрайна безработица (Notstandshilfe/дълготрайна безработица). Лицето трябва да отговаря на следните условия:

  • да няма финансовата възможност да поеме разходите, необходими за нормален
    живот.
  • да бъде на разположение на пазара на труда (описано по-горе)
  • позволена е заетост до границата на задължителното осигуряване (през 2018 425,70 евро бруто, geringfügig), която обаче се взима под внимание при изчислението размера на социалната помощ

Една от промените, приети от новото правителство е, че от 01.07.2018г. няма да се взима под внимание доходът на партньора. На лица, които вече получават помощта, ще бъдат преведени сумите, изгубени поради дохода на партньора им. Друга законодателна промяна, която правителствтото планира, но засега няма внесен законодателен проект, е приемането на допълнително условие – кандидатсващото лице да няма имущество на стойност по-висока от € 5.959,80.

Как се изчислява размерът на помощта?

Помощта се изчислява на базата на сумата от обещетението за безработица. Ако споменатото надвишава 890 евро (в тази сума не се включват детски надбавки), се изплащат 92% от него, ако не надвишава тази сума – 95% от по-малката сума. Пример: обещетението за безработица би било 800 евро. Като помощ се получават 95%, т.е. 760 евро.

При първо получаване на помощта е възможно отпускането й за срок от от 52 седмици. Ако след тяхното изтичане безработица е все още на лице, трябва да се подаде ново искане за отпускане на помощта. Няма максимален период за получаване на този вид социално плащане.

Ако имате нужда от съдействие при комуникацията си с AMS, можете винаги да се обърнете към юристите на Austria for beginners, които предоставят безплатни правни консултации на чужденци в Австрия. Своите запитвания можете да изпращате на [email protected].

Автор: Маг. Северина Горанова е дипломиран юрист и един от основателите на сдружение Austria for beginners, насочено към улесняване на интеграцията на чужденци в Австрия.

Автор: Любомира Венева