Пенсиониране

altРегламентите на Европейския парламент за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) No883/2004 и Регламент (ЕО) No987/2009) гарантират правата на всички граждани на държавите-членки на ЕС при отпускане на полагаемите им се пенсии. Съгласно техните разпоредби, при пенсиониране на лицата се зачитат периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или периоди на пребиваване, които лицето има във всяка една държава-членка, според законодателството на съответната държава, където е положен осигурителен стаж и са натрупани пенсионни права.

За пенсиите в ЕС важат следните правила:

– Във всяка страна осигурителното ви досие се пази, докато достигнете пенсионна възраст;

– Всяка страна, в която сте били осигурени поне една година, ще ви плаща пенсия за старост, когато достигнете определената в нея пенсионна възраст.

– Например ако сте работили в три страни, ще получавате три отделни пенсии за старост.

Заявлението за пенсия се подава в страната, в която живеете, освен ако никога не сте работили в нея. В този случай заявлението се подава в страната, в която последно сте работили и сте се осигурявали.

Заявление за пенсия, подадено до институцията на една държава, се счита за заявление до всички други държави, в които съответното лице има осигурителни периоди. Пенсионните служби на страната, в която подавате молбата, са отговорни за обработката й и за събирането на данни за осигурителните ви вноски от всички страни, в които сте работили.

Има разлика във възрастта за пенсиониране в отделните страни-членки. Затова е важно да се осведомите предварително от всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата, на която ще започнете да получавате пенсия. В някои случаи, ако получите едната пенсия по-рано от другата, това би могло да се отрази върху размерите, които ще ви бъдат изплащани. При поискване от ваша страна институциите, които ще изплащат вашите пенсиите, са длъжни да ви консултират по този въпрос. Ако сте работили в няколко страни от ЕС, размерът на пенсията се изчислява по следния начин:

1. Национален размер на пенсията Пенсионната служба на всяка страна първо изчислява вашата пенсия, използвайки своите правила и базирайки се на вноските, които сте платили там, без да се отчитат осигурителните периоди в други страни (известно като самостоятелно обезщетение).

2. Европейски размер на пенсията Всяка държава отчита осигурителните ви периоди от всички държави и изчислява теоретичен размер на вашата пенсия, предполагащ че всички осигурителни вноски са били внесени в нейната пенсионна схема.

От този теоретичен размер, се определя частта, пропорционална на реалното време, през което сте били осигурени в съответната страна (наречен пропорционално обезщетение). При всички случаи пенсията на лицето се изчислява при по-благоприятния от двата размера.

След като Пенсионната институция, обработваща молбата ви, бъде уведомена за всички решения от различните държави, тя ще ви изпрати обобщение на тези решения. Обобщението е преносим документ „P1“ (Обобщение на решенията относно пенсия, взети от институциите на държавите-членки, в които лицето е придобило пенсионни права). Чрез обобщението ще се информирате относно това как институциите са третирали различните периоди на осигуряване и това ще ви позволи да установите например дали съществуват празнини или припокриване на някои периоди на осигуряване.

Имате правото да поискате преразглеждане на дадено национално решение относно пенсионните ви права, когато сметнете, че правата ви са били накърнени от взаимодействието на решения, взети от две или повече институции. Крайният срок да поискате такова преразглеждане започва да тече от датата на получаване на обобщението и това е срокът, установен в националното законодателство.

Всяка държава, която ви отпуска пенсия, обикновено изплаща съответната сума по банкова сметка в страната ви на пребиваване. По принцип за плащания между държави- членки, които принадлежат към еврозоната, не следва да се начисляват разходи по транзакции или административни разходи. Това е много общо разяснение по отношение придобиването на право на пенсия за старост в рамките на ЕС.

Препоръчително е за повече подробности и за всички конкретни въпроси да се обръщате към компетентната институция в страната на пребиваване. В случая на Австрия това е :

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Kundmanngasse 21

A- 1031, Wien

Тел.: +43 222 711 320

Тел.:.: +43 (0)1 711 32-0

Факс: +43 (0)1 711 32-3777

E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at

Страница: www.hauptverband.at