Помощ и информация при СОЛВИТ

Виена информационна среща

УСЛУГАТА СОЛВИТ Българските граждани, особено младите хора, все повече се възползват от възможностите за свободно движение в рамките на Европейския съюз (ЕС). Те се установяват в други страни-членки за по-продължително или по-кратко време за да продължат образованието си, да упражняват професията си, да развиват бизнес и т.н. Не са редки случаите, в които те се сблъскват с несправедливи и дискриминиращи изисквания и решения от страна на публични органи в друга страна от ЕС. Когато проблемът е в резултат на това, че публичен орган не спазва правото на ЕС, той би могъл да бъде разрешен с помощта на СОЛВИТ (SOLVIT).

SOLVIT е онлайн мрежа, в която държавите-членки си сътрудничат при разрешаването на проблеми, причинени от неправилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от страна на администрациите.

Във всяка държава-членка на Европейския съюз, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има установен SOLVIT център. Те са част от държавната администрация и са задължени да намерят разрешение на проблемите в рамките на 10 седмици. Ползването на услугите на SOLVIT е безплатно.

Важно е да се подчертае, че СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин – държавна администрация, или фирма – държавна администрация. СОЛВИТ не разглежда случаи, когато:

• вашата компания има проблеми с друга компания

• имате проблем с вашите права като потребител

• търсите обезщетение за понесени вреди

• отнасяте вашия случай до съда

Кога може да помогне СОЛВИТ?

СОЛВИТ може да ви помогне, когато:

• вашите европейски права като гражданин или като предприятие са нарушени от публични органи в друга страна от ЕС и когато

• (все още) не сте отнесли случая до съда.

СОЛВИТ центровете работят най-често в следните области:

• право на установяване в страна от ЕС;

• права в областта на заетостта в ЕС;

• права в областта на социалната сигурност;

• признаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в ЕС;

• регистриране на моторно превозно средство;

• данъчно облагане;

• свободно движение на капитали и плащания;

• пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;

• установяване като самостоятелно заето лице;

• граничен контрол;

• предоставяне на услуги;

• други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС.

Всеки отделен случай се обработва от 2 центъра на СОЛВИТ: центъра на СОЛВИТ във вашата страна и центъра в страната, в която е възникнал проблемът (водещия център). Центърът във вашата страна ще се свърже с вас до 1 седмица и, ако е необходимо, ще ви помоли за допълнителна информация; ще провери дали проблемът ви е от компетенцията на СОЛВИТ, ще подготви случая и ще го изпрати на водещия център. След като получи случая от центъра във вашата страна, водещият център ще потвърди до 1 седмица дали приема вашия случай и ще се опита да намери решение на проблема заедно с отговорния административен орган. Целевият срок за разрешаване на проблеми е 10 седмици от поемането на случая от водещия СОЛВИТ център.

Услугата СОЛВИТ се предоставя предимно онлайн. Въпреки че има център на СОЛВИТ във всяка страна, най-добрият начин за връзка е чрез официалния уебсайт: http://ec.europa.eu/solvit/ . Там може да се намерите и Примери за разрешени проблеми.

В България се представлява от Министерски съвет, Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции”. адрес:

бул. “Дондуков” 1, 1594 София

тел.: +359 2 980 40 42

e-mail: [email protected]

website: http://solvit.government.bg

В Австрия : 

SOLVIT, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft на адрес: 

Stubenring 1 1010 Wien

тел.:01-711 00-6292

е-мail:[email protected]

 alt