Правна помощ в Австрия и ЕС

Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства. Правото на правна помощ позволява на лицата, които не разполагат с достатъчно финансови средства, да заплатят разходите за съдебно дело или законно представителство.

В редица случаи може да имате спор с лице от вашата собствена държава или от друга държава и да желаете да отнесете въпроса до съда, или да е нужно да се защитавате, ако другата страна заведе дело срещу вас. Също така може да изпаднете в ситуация, при която вие сте обвинен в престъпление във вашата собствена държава или в друга държава. Ако не можете да си позволите правна консултация и/или представителство преди наказателното производство вие можете да кандидатствате за правна помощ.

Правото на правна помощ е залегнало в: Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и в Хартата на основните права на Европейския съюз . С тях се гарантира на лицата, които не разполагат с достатъчно средства, правото на правна подкрепа, както и на безплатна правна помощ, когато това е в интерес на правосъдието и доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

Правна помощ при граждански производства

Спорове в държавата на пребиваване: При възникването на спор с дружество, с професионално лице, с работодател и т.н. в държавата, в която пребивавате, а не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заплатите разходите по съдебно дело, вие можете да кандидатствате за правна помощ съгласно съществуващите национални разпоредби.

Има съществени различия в концепцията, организацията и управлението на системите за правна помощ в различните държави-членки. В страницата на Европейската съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси ec.europa.eu имате възможност да намерите подробна информация за обхвата на помощта и условията за предоставянето й в интересуващата ви държава. Тези национални системи предоставят при определени условия:

  • Освобождаване от или поемане на всички или част от съдебните разноски.
  • Помощ на адвокат, който предоставя правна консултация преди процеса и ви представлява в съда, ако е необходимо, безплатно или срещу умерен хонорар.

Трансгранични спорове: Ако не разполагате с достатъчно финансови средства, за да заведете съдебно дело при спор с дружество, с професионално лице, с работодател или с друго лице от чужбина, вие също можете да кандидатствате за правна помощ за трансгранични спорове. С цел да се улесни достъпът до правна помощ по граждански и търговски дела е приета ДИРЕКТИВА 2003/8/ЕО НА СЪВЕТА на ЕС от 27 януари 2003 година относно правната помощ при трансграчние спорове. Тя обхваща предоставянето на съвети преди съдебния процес с оглед постигане на споразумение преди започване на съдебното производство; правна подкрепа при внасяне на делото в съда и представителство от адвокат в съда и подпомагане при или освобождаване от процесуалните разходи.

За да получите правна помощ при трансгранични спорове, вие трябва да попълните съответните формуляри на молби за правна помощ. В директивата се предвиждат два формуляра: един за молби за правна помощ и един за предаването на молби за правна помощ. Те могат да бъдат намерени на адрес: e-justice.europa.eu 

Правна помощ при наказателни производства Отделните държави-членки имат свое законодателство, установяващо начините, по които може да се предоставя правна помощ при наказателни производства в рамките на тяхната компетентност.

Относно правната помощ при граждански производства конкретно за Австрия

Добре е да се знае, е че в Австрия правна помощ се предоставя само, когато молителят – съгласно неговия доход, имущество и задължения за издръжка – не е в състояние да поеме (който и да е или част от) разходите по делото, без да застрашава екзистенцминимума, необходим за нормален жизнен стандарт. Разноските по едно гражданско производство са:

  •  съдебни такси и, ако е необходимо,
  • възнаграждения на вещи лица,
  • преводачи,
  • свидетели и представители, определени от съда,
  • пътните разходи на страните,
  • разноските за обявявания и правно представителство.

Всяка страна заплаща своите собствени разноски, а страната, която загуби гражданското дело, трябва да възстанови разходите на спечелилата страна. Страна, която не разполага с достатъчни финансови средства, може да поиска правна помощ при започване на съдебно производство или в който и да е последващ момент докато гражданското съдебно производство е все още висящо.

Нашият съвет: При възникнал спор, по който няма изгледи да постигнете взаимно съгласие и имате намерение да отнесете въпроса до съда или ако другата страна възнамерява да поеме инициативата за завеждане на дело срещу вас, правилната стъпка е да се обърнете първо към адвокат, който ще ви разясни вашите права и ще ви даде съвет дали си струва да се обръщате към съда и как следва да процедирате.