Придобиване на австрийско гражданство

Придобиването на австрийско гражданство е последната стъпка на успешната интеграция на чужденци в Австрия. Този принцип е отразен в Закона за гражданството (Staatsbürgerschaftsgesetz), като сроковете за връчване на австрийско гражданство, при вземането в предвид на обстоятелства с благоприятен за интеграцията характер, могат да бъдат скъсени. Примери за такива обстоятелства са: бежанци, граждани на ЕС (6 години), непълнолетни деца или чужденци, които могат да докажат продължителна лична или професионална интеграция (15 години престой).
„Тържествено се зак­левам да спазвам съ­­­­вест­но законите на Ре­­пуб­ли­ка Австрия и да не из­­вършвам пос­тъпки, с които бих нав­редил на ин­тересите и ре­пу­тацията на Ре­пуб­ли­ка­та.”
Времето за чакане, при което едно лице има право да предяви връчване на австрийско гражданство, възлиза на 30 години. Всяко придобиване зависи също и от степента на владеене на немски език. Облекченията за придобиване на гражданство могат да бъдат премахнати в случай на застрашаване на националната сигурност или на извършване на наказуемо деяние.
Под гражданство се разбира правните отношения на при­надлежността на едно физическо лице към една определена дър­жава. Гражданството като понятие не е непременно свързано с територията на държавата, тъй като не всеки жител на една дър­жава има гражданство в нея. От друга страна гражданите на една държава живеят извън нейната територия.
Основното правило, на което се основава австрийското за­ко­нодателство за гражданство, изхожда от гражданството на ро­ди­телите или на един от родителите (Abstammungsprinzip). В то­ва отношение е без значение къде е родено детето. За разлика от него, при Territorialprinzip гражданската принадлежност се оп­ределя от мястото на раждане, т. е. раждането на територията на една държава дава правото на придобиване на гражданство в нея независимо от гражданството на родителите. В Австрия ва­жи само принципът за произход – детето придобива граж­дан­ството на един от родителите, когато те са сключили брак, на майката, когато родителите не са сключили брак и на ба­ща­та, когато той припознае детето. Чужденци могат да придобият австрийско гражданство чрез прис­вояване. Придобиването на гражданство по натурализация е въз­можно след 10 години. Сроковете на възможните изключения след вли­зането в сила на новия закон за гражданството от 23.3.2006 бяха про­менени на 6 години. Към привилегированите групи от лица, кои­то по-рано могат да придобият гражданство, спадат и съпруг/съп­руга на австриец или австрийка. Почти всички кандидати за гражданство трябва да покажат знания по немски език. Не са за­дължени само ученици в основното училище (от 5-ти до 9-ти клас), които имат положителна оценка по немски, или хора с недъг. Из­пи­тът по немски език е устен. Трябва да се положи и изпит по стра­но­зна­ние.
В сегашното австрийско право е установено, че при придобиване­то на чуждо гражданство, лицето трябва да се откаже от австрийското за да се ограничи наличието на двойно гражданство.
Принципът на единство на семейството цели еднакво граждан­ство на всички членове на семейството (съпрузи и непълнолетни деца). В тази връзка може да се посочи облекченото придобиване на гражданство на другия съпруг.
Отговорните служби за подаване на молба за придобиване на гражданство са в съответното правителство на федералната про­винция. Адресът за Виена е 1020 Wien, Dresdner Straße 91. Молбата може да бъде подадена лично. Необходимите документи могат да бъдат установени след разглеждане на индивидуалния случай. Тряб­ва всички документи на чужд език, напр. свидетелство за раж­дане, удостоверение за брак или свидетелство за съдимост, да бъдат представени в оригинал и да бъдат преведени и заверени в Австрия. Всякакви съдебни присъди и решения също трябва да бъдат заверени. Виенската служба за информация за придобиване на гражданство (WISTI – https://www.wien.gv.at/ENB/ENB.cgi) дава възможността на лица, живущи във Виена сами да се запознаят да­ли условията за придобиване на гражданство са налице и какви до­кументи точно са нужни. Същевременно на тази интернет-плат­форма са предоставени формуляри за сваляне и спомагателно за писане на автобиография. Магистрат 35 предоставя помощни сред­ства за учене, както и каталог с въпроси за сваляне за историята на Виена.
Общите изисквания за придобиване на австрийско граждан­ство, кои­то при всички случаи трябва да са изпълнени:
 • Най-малко 10 години легален и непрекъснат престой в Ав­стрия, от който най-малко пет години с разрешение за престой (Niederlassungsbewilligung).
 • Наличие на чист съдебен регистър, никакво активно дело, как­то в страната, така и в чужбина, и никакви тежки ад­ми­нист­ративни нарушения.
 • Наличие на осигурено покритие на разходите на живот чрез постоянни доходи от работа, законово право на издръжка или застрахователни плащания за последните три години преди момента на решението. За несемейни лица тези такси са както следва: 2007 – 726 евро/месец, 2006 – 690 евро/месец.
 • Удостоверение за владеене на немски език и основни знания за демократичния ред, за историята на Австрия и на съответната провинция, в която е постоянният адрес. Тези знания се проверяват чрез изпит, когато не се отнася за някое от изключенията (напр. немският език е майчин език, непълнолетност, положителна оценка на училищния предмет «немски език»)
 • Положително отношение към Република Австрия и гаранция, че лицето не представлява никаква опасност за обществения ред и сигурност.
 • Отсъствие на забрана за престой както в Австрия, така и в някоя друга държава на ЕС, както и опрощаване на такава забрана в последните 12 месеца.
 • Не съществува никаква връзка към терористични организации.
 • Отказ от досегашното гражданство.
 • Придобиването на австрийско гражданство не трябва да влияе значително на международните отношения и на интересите на Република Австрия.

Други предпоставки за придобиване на австрийско гражданство са определени от това, дали искът изхожда от правния контекст или решението се взема само по преценка на съответните власти.

Правно основание за придобиване на гражданство:

 • Общите предпоставки за придобиване на гражданство тряб­ва да бъдат изпълнени Най-малко 30 години постоянен адрес в Австрия.
 • Най-малко 15 години легален и непрекъснат престой в Австрия с удостоверение за постоянна лична и про­фе­сио­нал­на интеграция.
 • Най-малко 6 години легален и непрекъснат престой, когато: петгодишен брак с австриец съществува и съпрузите са жи­вяли в едно и също домакинство лицето е със статут на бежанец или има гражданство на страна-членка на ЕС, или лицето е родено в Австрия придобиването на гражданство е вследствие на постижения в научната или икономическата област, или постижения в сферата на изкуството и спорта, кои­то са в интерес на Република Австрия

Придобиване на гражданство според преценка:

 • Когато не съществува правно основание за придобиване на гражданство, тогава решават службите по тяхно усмотрение. За целта трябва да са изпълнени общите предпоставки, както и общото поведение на заявителя, обществените интереси и степента на интеграция.

Разходи за придобиване на гражданство:

За придобиване на австрийско гражданство се плаща държавна такса от 700 евро и такса на провинцията от 76,30 евро (Виена). Ако това стане според преценката на съответните служби, държавната такса възлиза на 900 евро, а таксата на провинцията е 152,61 евро. Когато заявителят е дете, държавната такса е 200 евро, таксата за провинцията е 76,30. Към тези разходи се добавят разходите за подаване на заявление (43 евро) и необходимите приложения от 3,60 до 13 евро. Таксата за паспорт възлиза на 69 евро.

Срокове:

 • 15 години (при успешна интеграция), съответно 30 години: право на придобиване на паспорт
 • 10 години: придобиване на гражданство по натурализация
 • 6 години: признати бежанци, граждани на ЕС, съпрузи
 • Без чакане: когато майката е австрийка.

Предпоставки:

 • Легален престой (адресна регистрация не е достатъчна)
 • Осигурена издръжка през последните 3 години (помощ за безработни и Notstandshilfe се признават, но не и социална помощ)
 • Устен изпит по немски на ниво 4-ти клас (отпада за хора с недъг, деца, ученици с позитивна оценка по немски)
 • Писмен изпит по странознание (Multiple-Choice)

Причини за отказ:

 • Близост до теро­ристич­ни организации
 • Наказание лишаване от свобода след пред­на­мерено престъпление
 • Наказание, по-дълго от три месеца за фи­нан­со­ва измама
 • Тежки престъпления ка­то бягство след ПТП (Fahrerflucht)

Линкове за допълнителна информация:

https://www.wien.gv.at/ENB/ENB.cgi

http://www.bmi.gv.at/downloadarea/staatsbuergerschaftswesen/Stbg-Broschuere.pdf

http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/pdf/pruefungland.pdf

http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/pdf/fragenkatalog.pdf