Детски надбавки в Австрия – Familienbeihilfe

Детски надбавки или “Семейна помощ” (Familienbeihilfe) в Австрия е един от основните  държавни инструменти за подкрепа на семействата. Тя е достъпна за всички правомерно усановени в Австрия родители, независимо от гражданството, правото на работа и доходите.  Чрез нея държавата “поема” отчасти разходите на родителите по издръжката на децата.  Изключение прави само групата на студентите – лица, които пребивават на територията на република Австрия с цел получаване на висше образование.

Условия: Право на ” Детски надбавки ” имат родители, чийто център на жизнени интереси се намира на територията на Република Австрия и чиито деца (вкл. осиновени) живеят с тях в едно домакинство или за които се плаща издръжка (ако не живеят в същото домакинство).

Компетентни органи и служби: Искане (Antrag auf Familienbeihilfe) за получаване на “Семейната помощ” може да се предяви по всяко време от родителите пред данъчната служба по постоянно местожителство (Wohnsitzfinanzam).

Размер на Детски надбавки : “Семейна помощ” се изплаща 12 пъти годишно, като през месец септември тя се удвоява (т.е. има тринайсет плащания за една година). Размерът на помощите зависи основно от възрастта и броя на децата в семейството (домакинството).  Така например, при едно дете месечната помощ би възлизала на:

  • от 0 до 3 години – 114,00 € / масец,
  • от 3 до 10 години – 121,90 € / масец,
  • от10 до 19 години – 141,50 € / масец,
  • от 19 до 26 години – 165,10 € / масец.

Допълнително към тази сума се включва и т.н. “Детски негативен данък”, който е в размер на 58, 50 € / месец за всяко едно дете в домакинството. Така например, при едно две годишно дете, общата месечна помощ нараства на 164,00 € (105,50 € + 58,50 €). При семейства с повече деца, размера на “Семейната помощ” се увеличава допълнително:

  • за второ дете с 14,20 € / месец,
  • за трето дете с 52,20 € / месец,
  • за четвърто дете с 132,55 € / месец,
  • и за всяко следващо дете по 52,00 € / месец.

При три и повече деца в семейството има възможност да се изиска допълнително плащане за “многодетство”, което възлиза на 36,50 € / месец. За тази цел трябва да се отправи допълнително искане. При на деца с увреждания (над 50%) има опция да се потърси т.н. “Повишена семейна помощ” от 155,90 € / месец.

Размера на “Семейна помощ”, която вашето семейство би могла да получава от австрийската държава може да бъде изчислена с помощта на онлайн калкулатор: “Familienbeihilfe-Rechner” на сайта “Arbeiterkammer”.

Период на получаване на “Семейна помощ”: По закон “Семейна помощ” се изплаща на родителите до момента в който детето им навърши 26 години. След достигане на пълнолетие  (18 години) обаче, условие за по-нататъшно получаване на тази помощ е следването в университет или професионално обучение.  Изплащането на “Семейна помощ” се прекратява, ако пълнолетното дете има собствен доход, надхвърлящ 9000 € / година.

Допълнителна информация: Допълнителна информация за изплащането на “Семейна помощ” в Австрия, на немски език, може да откриете на следните онлайн адреси:

 


Източник на информацията: www.arbeiterkammer.at

Автоматично заедно със СП (без изрично искане) месечно на родителите допълнително се изплаща т.нар. детски негативен данък (ДНД) в размер на 58,50 € за всяко дете (СП 105,50 € + ДНД 58,50 € = 164,00 € и т.н.). От второто дете общата сума на СП се увеличава допълнително с 12,75 €; от третото с 47,75 €; от четвъртото с 97,75 €, а за всяко следващо дете – с 50,00 €. През месец септември СП се изплаща двойно (т.е. има тринайсет плащания на СП за една година).