Условия за пенсиониране в Австрия

altВид на програмата: Социална осигурителна система 

Покритие: Наемните работници с доход от поне 376,26 € на месец, както и стажантите. Специални правила има за миньорите, нотариусите, държавните служители, както и за самоосигуряващите се лица, включително онези в търговията и селското стопанство.

Източници на финансиране: От осигурените лица: 10,25% вноска от дохода с максимален месечен осигурителен доход от 4230€. От работодателя: 12,55% от осигурителния доход с максимален месечен осигурителен доход от 4230€.

Политика: Правителството отпуска субсидия, както и покрива разходите за обезщетения за грижи и свързаните с дохода обезщетения.

Условия за пенсиониране: Пенсия за възраст: навършени 65 години за мъжете и 60 години за жените (възрастта за жените ще се покачва до 65 в периода от 2024 г. до 2033 г.), и не по-малко от 180 месеца в осигуряване в последните 30 години, или 300 месеца в осигуряване общо, или 180 месеца с осигурителни вноски.

Ранно пенсиониране: възможно е на 63 години и 6 месеца за мъжете (до 2017 г. ще нараства до достигане на 65 години), и на възраст 58 години и 6 месеца за жените (като ще нараства до 60 години до 2017 г.). За ранно пенсиониране осигуреното лице трябва да има поне 240 месеца в осигуряване и месечни доходи от поне 376,26€. Ранното пенсиониране за работещи при тежки условия на труд е възможно на 60 години за мъжете и при поне 540 месеца в осигуряване(120 от последните 240 месеца трябва да са при работа при тежки условия на труд) и с месечни доходи до 376,26€. Ранно пенсиониране за жените работещи при тежки условия на труд ще е възможно от 2024 г. Дотогава жените могат да заявят получаването на пенсия за възраст на 60 годишна възраст. Ранно пенсиониране за лица с голям период с вноски е възможно за мъже навършили 60 години и родени преди 1 януари 1954 г., които имат поне 45 години с вноски, или навършили 62 години ако са родени след 31 декември 1953 г. и с поне 45 години с вноски. За жените изискването е възраст 55 години (ако са родени преди 1 януари 1959 г.) и 40 години с вноски, или навършени 62 години с 45 години с вноски за жените родени след 31 декември 1958 г.

Korridorpension: изискването е навършена възраст 62 години с поне 450 в осигуряване и минимални месечни доходи от 376,26€. Този вид пенсия за жените ще е възможен през 2028 г. Дотогава те ще могат да заявят получаване на пенсия за възраст на 60 годишна възраст.

Детски добавки: получават се за всяко дете ненавършило 18 годишна възраст (или 27 години ако е студент, няма ограничение във възрастта ако е с увреждания) Свързано с дохода подпомагане: получава се от пенсионерите с ниски доходи.

Подпомагане за грижи: изплаща се за пенсионери, които имат нужда от персонални грижи Всички пенсии и обезщетения се изплащат в чужбина (необходимо е споразумение на реципрочна основа между държавите ако ще се изплащат за период по-дълъг от 2 месеца).

Пенсия за инвалидност: изплаща се при загуба на работоспособност 50% или повече. Осигуреното лице трябва да има поне 60 месеца с вноски (+ един месец за всеки месец след навършена 50 годишна възраст), или 300 месеца в осигуряване, или общо поне 180 месеца с вноски. Условията може да са облекчени за навършили 57 или повече години.

Редуциране на пенсията: пълната пенсия се намалява ако месечните доходи на лицето надхвърлят 1037,20€

Наследствена пенсия: наследодателя трябва да отговаря на изискванията за получаване на пенсия за инвалидност или да е бил пенсионер

Изчисляване размера на пенсията: Пенсии за възраст: пенсията е в размер от 1,78% от базата за изчисляване за всяка година в осигуряване. Базата за изчисляване са средните доходи от 24-те най-добри години на лицето, до 3675,13€ на година. Периода се увеличава с 12 месеца на година до достигане на 40 години през 2028 г. За осигурените родени след 1 януари 1955 г. с осигуряване само след 1 януари 2005 г., пенсията зависи от сумата на вноските за всяка календарна година + сумата на коригираните вноски за всички години с вноски разделено на 14. За осигурените лица родени след 1 януари 1955 г. с осигуряване преди и след 1 януари 2005 г., пенсията зависи от целия период в осигуряване преди и след закона от 2004 г.

Ранна пенсия: размера на пенсията се намалява с 4,2% за всяка година по-ранно пенсиониране преди навършване на 65 години за мъжете или 60 години за жените, но не повече от 15%. Има специални правила за дългосрочно осигурените лица, работещите при тежки условия и имащите право на „corridor pension“.

Пенсии за инвалидност: пенсията е в размер от 1,78% от базата за изчисляване за всяка година в осигуряване. Ако осигуреното лице не е навършило 60 години, годините до 60 му се признават за период в осигуряване. Базата за изчисляване са средните доходи от 24-те най-добри години на лицето, до 3675,13€ на година. Периода се увеличава с 12 месеца на година до достигане на 40 години през 2028 г. Максималната пенсия е 60% от базата за изчисляване.

Редукция на пенсията: пълната пенсия се намалява с до 40% за месечни доходи над 1077,97€ и с до 50% за месечни доходи над 2155,97€.

Обезщетения за грижи: между 154,20€ и 1655,80 на месец се изплащат в зависимост от грижите, които трябва да се полагат за лицето.

Добавка за деца: 29,07€ месечно за всяко дете, за което може да се получава.

Свързано с дохода подпомагане: получава се, за да се увеличи пенсията за:

– едно лице до 814,82€ на месец,

– до 1221,68€ на месец за женена двойка;

– + 125,72€ за всяко дете, за което може да се получава.

Наследствени пенсии: съпруга(та) получава до 60% от дохода на наследодателя в зависимост от съотношението между дохода си и този на наследодателя. Може да се получава подпомагане, за да се повиши наследствената пенсия до 814,82€ на месец. Всяко дете до 18 години (27 ако е студент, без ограничение ако е с увреждане) получава 40% от наследствената пенсия или 60% ако е без двама родители.

Допълнително подпомагане се получава, за да се повиши наследствената пенсия на детето до 299,70€ на месец (450€ ако е без двама родители), след навършване на 24 години подпомагането е да се повиши наследствената пенсия на детето до 532,56€ на месец (814,82€ ако е без двама родители).

Плащанията се извършват на 14 пъти в годината Пенсиите и обезщетенията се актуализират ежегодно.

 

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT администрира 85% от всички пенсии. Здравните фондове събират вноските и ги трансферират към пенсионната осигурителна институция както и събират информация за направените вноски от всеки отделен работник.

 


Повече информция можете да намерите на следните страници в интернет:

 – www.bmask.gv.at

 – www.bmgfj.gv.at

 – www.bmf.gv.at

 – www.sozialversicherung.at

– www.pensionsversicherung.at