Учредяване на ООД в Австрия

Дружество с ограничена отговорност – ООД (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) е най-често срещаната в Австрия търговска правна форма след Едноличен предприемач (Einzelunternehmen – e.U.).1 Основна причина за тази популярност е ограничаването на личната отговорност относно задълженията на дружеството.

1. Основен капитал на дружеството:

Минималния капитал за основаване на ООД в Австрия е 35 000 евро, като при учредяването трябва да бъдат внесени 50% от него – 17 500 евро. Минималния капитал, с който може да участва съдружника в дружеството е 70 евро. Като доказателство за наличието на минималн капитал може да послужи банково извлечение.

2. Учредяване на дружеството:

За да учредите ООД в Австрия е нужен “Дружествен договор” (Gesellschaftsvertrag), който трябва да бъде нотариално заверен. Търговското дружество възниква като правен субект след вписването му фирмения регистър (Firmenbuch). За да извършва дружеството дейност е нужно да бъде назначен минимум един управител (Geschäftsführer). Ръководните органи на дружеството са събранието на съдружниците и неговите управители.

3. Управител/и на дружеството:

Управителят/ите представлява/т и управлява/т дружеството, като носи/ят пълна отговорност в случай на вина и произтеклите от нея щети. За управител може да бъде назначен чуждестранен гражданин и той да пребивава в друга държава.

4. Дейност на дружеството:

Стартирането на самостоятелна дейност от дружеството изисква нейното вписване в “Регистър на дейностите” (Gewerberegister) и издаване на разрешение. Това може да стане само след вписването на дружеството във фирмения регистър (Firmenbuch) и с представяне на “Firmenbuchauszug”. За съответната дейност на дружеството трябва да бъде назначен правоспособен управител (gewerberechtlichen Geschäftsführer).

5. Осигуровки на съдружниците:

Обикновените съдружници в едно ООД не подлежат на социално осигуряване. В случай, че изпълняват длъжността “УПРАВИТЕЛ” , на основание на GSVG (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz) трябва да бъдат осигурени. Изключение правят съдружници-управители с мак. 25% участие в дружеството. При участие между 26% и 49% и подчиненост, въз основа на ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz Österreich), има задължително осигуряване.

6. Данъци:

Дружеството се облага с корпоративен данък (Körperschaftsteuer -KöSt).2 в размер на 25% от неговата печалба. Ако дружеството не извършва дейност (няма печалба или загуба), то трябва да заплати минимален корпоративен данък в размер на 5% от минималния дружествен капитал (35 000 евро): годишно 1 750 евро (437,50 евро на тримесечие) Първата година от учредяването на фирмата има данъчни облекчения и се плащат само 1 092 евро (273 евро на тримесечие).

Изпащането на девиденти на съдружниците също се облага с данък в размер на 25% (Kapitalertragsteuer – KESt).

Възнаграждения, които си изплащат съдружниците за техните дейност в дружеството, подлежат или на Lohnsteuer или на Einkommensteuer. Облагите също подлежат на данъчно облагане.

7. Наименование на дружеството:

За име на фирмата могат да бъдат приети имена, дейност, предмети, фантастични наименования, както и различни комбинации между тях. Задължително е включването на обозначение “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (Дружество с ограничена отговорност) или абревиатурата му – “GmbH”.


1. Повече информация може да получите в безплатната брошура “Leitfaden für Gründderinnen und Gründer” издавана от Икономическа камера Австрия (WKO).

2. кликнете върху връзката за да изтеглите документ на WKÖ