Финансиране на стартиращи предприятия в Австрия

Разлика между материална и нематериална безвъзмездна финансова помощ.

В медийното пространство често става въпрос за безвъзмездна финансова помощ, но в повечето случаи тя не е във финансова форма. Помощта за стартиращите предприятия в Австрия може да е под формата на безплатни и частично-субсидирани консултации, уъркшопове и семинари, достъп до информационни канали. Материалната финансова помощ се изразява в безвъзмездното предоставяне на финансови средства за реализирането на някакъв конкретен проект или дейност в стартиращото предприятие, облекчекчения при регистрацията на фирма, гаранции по кредити, премии за направени инвестиции, кредити при облекчени условия. 

Облекчения за стартиращи предприятия

Основната субсидия или форма на подпомагане на стартиращите предприемачи в Австрия са облекченията по закона за подпомагане на новите предприятия /NeuFöG/. За да се възмолзва от облекченията по NeuFöG, стартиращият предприемач не трябва да е упражнявал въпросната стопанска дейност или сходна такава и да не е бил самонает под тази форма през последните 15 години. Облекченията за нови предприемачи се изразяват в отпадане на такси за заверки, държавни такси при регистрация, съдебни разходи при регистрацията в търговският регистър, частични облекчения при налозите върху трудовото възнаграждение и др.

Освен гореупоменатите облекчения при стартиране на стопанска дейност в Австрия, от съществено значение за българските предприемачи е и възможността за спестяване на таксите за признаване на професионални квалификации, в случаите на лицензирана стопанска дейност. Съветът ни към предприемачите е преди да направят първите стъпки за признаване на квалификации, да се обърнат към стопанската камара, от където ще получат удостоверение по NeuFöG.

Безвъзмездна финансова помощ от европейски и национални фондове

Подобно на оперативните програми в България, в Австрия съществуват възможности за безвъзмездно финансиране на проекти. Понятието проект в случая означава изпълнението на конкретни дейности в предприятието за предварително фиксиран в проектното предложение период. Изпълнението на такъв проект е пряко свързано с  поставена крайна цел, която се очаква да бъде постигната след реализацията на дейностите.

При повечето линии за безвъзмездно финансиране се изисква самоучастие на бенефициента, което е възможно да бъде в нефинансова форма, като например реализирани човекочасове, имащи пряко отношение в изпълнението на проектните дейности. Новият период за финансиране на проекти на ЕС, започващ през 2014 и продължаващ до 2020, предоставя ново предизвикателство пред стартиращите предприятия, поради ново дефинираните приоритети на европейско и национално ниво.

1000 евро Бонус за стартиращи предприятия

Бонусът, който е в размер от 1000 евро, е много популярен сред нашите клинети. Накратко помощта се изразява в безвъзмездно предоставяне на финансова добавка след реализирани инвестиции на минимална стойност 5000 евро и максимална 20000 евро в рамките на една година. Заявлението за бонуса се подава преди реализиране на инвестициите, а изплащането на помоща след това. Стартиращите предприятия могат да се възползват от бонуса в първите три години след започване на дейността, като като получаването му е възможно еднократно в рамките на 12 месеца.

Премия при покупка на вече съществуващо предприятие

След вземане на решение за започване на частен бизнес в Австрия, предприемачите са изправени пред редица предизвикателства, като търсене на подходящ обект, намиране на персонал, адаптация на продукта към пазара, терсене на клиенти и др. Подходяща алтернатива при стартиране може да е и придобиването на вече съществуваща фирма в едно с марката, персонала, клиентите и локацията. Стопанската камара предоставя възможност за получаване на премия в размер от 8% от сумата, на която ще бъде закупено предприятието, като максималната такава може да е до 75 000 евро. Изплащането на премията става след реализиране на покупката на предприятието.

Кредити за подпомагане на малкия и средния бизнес

В Австрия предложенията за кредитиране на малкия и среден бизнес са от различни донори. Освен класическото кредитно финансиране от банки и други финансови институции в Австрия, се предлага и възможността за финансиране индиректно от национални и евпорейски фондове. Разликата от класическите банкови кредити е във фиксираните и облекчени кредитни условия, възможността за частично поемане на обезпечението по финансирането, допълнителни консултации.

Кредитното финансиране най-често е целево, като може да е за реализирането на инвестиции или за оборотни средства. Преди предприемане на постъпки за кандидатстване за кредит, съветваме предприемачите да разполагат с бизнес-план, прогнозен план за паричните потоци поне за следващите две години, инвестиционен план, разбивка на постоянните разходи и др. Освен предоставянето на кредити, съществува и възможността за получаване на гаранции за тях. Гаранцията на кредит за стартиращо предприятие може да обезпечи частично размерът на исканото финансиране. Подобни модели на обезпечаване на финансирането са свързани със заплащането на такса за обработка или добавка към лихвения процент. 

 


Източник на информация: EW-Solutions GesbR

Контакт: +43676879613362 или [email protected] 

 

 

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net