Формуляр Е104 не е необхпдим на български студенти, редовно обучаващи се в австрийските университети

На 30 юли т. г. експерти на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проведоха официален разговор с представители на германския орган за връзка по въпросите на здравното осигуряване – DEUTSCHE VERBINDUNGSSTELLE KRANKENVERSICHERUNG – AUSLAND (DVKA) по повод издаването на европейски формуляр Е 104 на български редовни студенти, обучаващи се в немски университети.

Представителите на НЗОК и на DVKA потвърдиха категоричната си позиция, че формуляр E 104 не служи за допълнително доказване на наличието на задължително здравно осигуряване в компетентната държава или за възстановяване на вече заплатени здравни вноски, а се използва единствено от икономически активни лица – за целите на сумирането на осигурителните им периоди.

Доказването на здравноосигурителен статус на гражданите в компетентната държава при престой в друга държава от Обединена Европа се осъществява с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), без да е необходимо да се представят други удостоверителни документи.

Затова НЗОК и РЗОК няма да приемат заявления за издаване на европейски формуляр E 104 за ученици и студенти, обучаващи се в страните от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.

При възникнали въпроси или затруднения от страна на немските университети, или от местните власти, студентите могат да се обръщат със сигнали към

DVKA – гр. Бон

Тел. : 0049 2289530 607 – г-жа Ана Фрике (отговаря за България)
Тел. : 0049 228… – г-н Бернд Кристл
Тел. : 0049 228 9530 642 – г-н Франц – Петер Кампманн

Формуляр Е 104 за завършени в България здравноосигурителни периоди ще се издава по установения ред ЕДИНСТВЕНО НА ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНИ ЛИЦА (наети или самостоятелно заети лица) при промяна на местоживеенето им от България в друга държава от ЕС, когато пребиваването им там е с цел трудова заетост.

Национална здравноосигурителна каса