Разрешение за постоянно пребиваване в Австрия (Anmeldebescheinigung) за работници и самоосигуряващи се

Anmeldebescheinigung
документ Anmeldebescheinigung

Всеки от нас рано или късно се сблъсква с Магистрат 35, за да му бъде издадено разрешение за постоянно пребиваване (Anmeldebescheinigung).  Личният ни и професионален опит показа, че това как ще протече производството, много зависи от това, кой чиновник ще обработи документите ви. Затова решихме да систематизираме закона и съдебната практика за едно от най – честите основания за издаване на разрешението – трудово правоотношение или самоосигуряващо се лице.

Граждани на Европейския съюз могат да пребивават за по-дълго от три месеца в Австрия ако са работници/служители или самонаети лица. Въпреки, че законът използва често тези понятия, той не дава определение за тях. Затова при прилагането му се основаваме на съдебната практика. Както решенията на Европейския съд по правата на човека, така и Върховният Касационен Съд на Австрия изхождат от едно по – широко понятие за работник. Това означава, че разрешение за постоянно пребиваване имат право да получат не само, тези които са заети по трудово правоотношение на пълен работен ден, а и всеки, който получава възнаграждение за полаганата от него дейност и при изпълнението й, е задължен да следва указанията на възложителя. При това не е от значение размерът на трудовото възнаграждение, продължителността или работното време.

На работници са приравнени и гражданите на Европейския съюз, които търсят работа в някоя друга държава-членка. В този случай търсенето на работа трябва да е последователно, чрез посредничеството на съответното бюро по труда както в държавата по произход, така и в Австрия и от страна на Бюрото възможността за започване на работа да не изглежда невъзможна (напр. инженер да кандидатства само по обяви за адвокат)

Забележително е, че законът урежда и два случая на т.нар. „фиктивно качество работник“, при което правото на постоянно пребиваване се запазва дори и трудовото правоотношение вече да е прекратено.

На първо място това са случаите на болест или злополука. На второ място е така наречената „недоброволна безработица“ – когато трудовото правоотношение е било прекратено от страна на работодателя или предприятието е фалирало. Ако работникът е бил зает повече от една година, правото на постоянно пребиваване се запазва, ако работникът се регистрира незабавно в Бюрото по труда. При забавяне на регистрацията с повече от две седмици, съдебната практика приема, че изискването за незабавност не е спазено и отменя разрешението (Anmeldebescheinigung).

Ако работникът е бил нает на срочен трудов договор, за по-малко от година или безсрочното трудово правоотношение е прекратено в рамките на първата година, то разрешението се запазва за минимум шест месеца, отново ако работникът се регистрира незабавно в бюрото по труда.

При отпадане на основанието, поради което е издадено разрешението за пребиваване, сте длъжни да информирате Магистрат 35 в рамките на един месец. Неизпълнението на това задължение се наказва с парична глоба между 50,00 и 250,00 евро.

документът Anmeldebescheinigung


Прочетете също:


Ако имате нужда от съдействие при комуникацията си с AMS, можете винаги да се обърнете към юристите на Austria for beginners, които предоставят безплатни правни консултации на чужденци в Австрия. Своите запитвания можете да изпращате на [email protected]  Повече информация може да намерите на техния сайт: www.austria4beginners.at

Автор: Маг. Северина Горанова е дипломиран юрист и един от основателите на сдружение Austria for beginners, насочено към улесняване на интеграцията на чужденци в Австрия.