Започна кандидатстването за стипендии “Фулбрайт”

Започна приемът на документи за кандидатстване за стипендиитеФулбрайт” за учебната 2010/2011 г. Крайният срок за кандидатстване е 7 септември 2009 г. Кандидатите за всяка отделна стипендия се подбират чрез ежегоден конкурс. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат в средата на месец септември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е публикувала на сайта си общите изисквания за кандидатите и необходимите документи.

Общи изисквания:
Кандидатите да имат българско гражданство, да владеят отлично английски език, да имат защитена образователна или научна степен в зависимост от стипендията, да са в добро здравословно състояние. За някои видове стипендии има изискване за възраст. 

Лица с двойно гражданство и притежатели на работна виза или зелена карта нямат право на участие. Не се допускат и такива, които в момента се обучават в САЩ.

Необходимите документи:
Апликационна форма по образец (подава се в 3 екземпляра), копия от университетска диплома или диплома за докторска степен, покана от образователна институция в САЩ, подробно описание на изследователски проект и/или учебен курс в университет, автобиография с акцент върху професионален опит. Кандидатите за стипендиите за лектори и изследователи трябва да представят 3, а студентите – 4 препоръки.

Всички документи трябва да бъдат в 3 екземпляра, попълнени/преведени на английски език.

“Фулбрайт” за лектори и изследователи

Програмата дава възможност на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни институции в САЩ. Достъпна е за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология. Важно изискване, които желаещите трябва да имат предвид, е, че трябва да имат защитена докторска степен.

“Фулбрайт” за студенти

Програмата дава няколко възможности за студенти. Първата е за кандидати за магистърска или докторска степен. Финансирането по програмата е за 1 академична година (10 месеца). Отлично владеене на английски език се удостоверява с високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL, GRE или GMAT. Кандидатите трябва да са до 40 години.

“Фулбрайт” и Бизнес колеж Прайс към Университета на Оклахома в град Норман предлагат съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация. Финансирането е за период от 2 академични години. Освен
общите условия кандидатите трябва да са издържали с над 81 т. теста iBT TOEFL, както и GMAT с резултат поне 650 т. Друго изискване са завършена 4-годишна бакалавърска програма и висок среден успех от следването. Не се изисква предварителна подготовка в областта на бизнес администрацията.

Съвместната стипендия “Фулбрайт – благодарност към Скандинавия” се изпълнява съвместно между комисията и Институт “Благодарност към Скандинавия” към Американския еврейски комитет. Конкурсът е за
едногодишна стипендия за магистърска програма. Българските кандидати трябва да са завършили бакалавърска степен. Сред необходимите документи, които желаещите трябва да представят, е и есе на тема “Борбата против нетолерантността, расизма и екстремизма в съвременния свят и толерантността на България, проявена към евреите през Втората световна война”.

“Фулбрайт” за докторанти

Стипендиите за изследователска дейност са за срок до 1 академична година (10 месеца). Сред изискванията са кандидатите да са докторанти във висши учебни заведения, да представят изследователски проект със значима тема за съответната научна сфера и да е осъществим в рамките на програмата. До конкурса ще се допускат кандидати с валидни резултати от тест iBT TOEFL – най-малко 81 т.

Около 40 млади специалисти от цял свят ще бъдат избрани за докторанти в областта на природоматематическите науки и технологиите. Българските кандидати също имат шанс да бъдат класирани сред кандидатите, които имат уникални постижения в сферата на науката, технологиите и инженерството.
Финансирането е до 3 години от обучението на стипендиантите, а след това до приключването на докторантурите финансирането ще бъде осигурено от съответните университети.

Стипендията “Хюбърт Х. Хъмфри” е насочена към професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на
природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело. Освен общите условия кандидатите трябва да имат поне 5 години стаж по специалността. Сред критериите за подбор са проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера, адаптивност и личностна съвместимост, представителност и отговорност.

Стипендията за развитие на гражданското общество е съвместен конкурс на “Фулбрайт” и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Програмата е с продължителност между 3 и 5 месеца за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество. Тя е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни
застраховки. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.