Европейската здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg/

Медикаменти

Лекарства

Ако носите предписани лекарства, вземете със себе си и рецептите за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй като големите количества лекарства могат да събудят подозрение.

Наркотични вещества

Вносът и износът на наркотични вещества се извършва, съгласно международната система за търговия с наркотици, чрез разрешителни за внос и износ, издавани от Националния съвет по наркотичните вещества. Чрез тази система се контролират веществата от Списъци I и II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. и Списъци I, II, III и IV на Конвенцията за психотропните субстанции от 1971 г. Системата, прилагана в България, е в съответствие с клаузите в Шенгенската конвенция, член 75, съгласно който наркотични вещества и психотропни субстанции могат да се пренасят, когато са необходими за медицинското лечение на дадено лице и, в този случай, следва да се представя, при поискване, сертификат, издаден или заверени от компетентния държавен орган в страната на местоживеене.

Подробна информация можете да намерите в страницата на Националния съвет по наркотичните вещества.


Източник на информацията: Министерство на външните работи (МнВР)